Pages

Mišljenje studenata sestrinstva o transrodnim osobama
Mišljenje studenata sestrinstva o transrodnim osobama
Marija Komes
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje studenata Sestrinstva o transrodnim osobama i razlike u mišljenju prema demografskim karakteristikama ispitanika. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je 50 ispitanika koji su dobrovoljno pristali na sudjelovanje u istraživanju. Istraživanje je anonimno i provedeno je u lipnju 2023. godine. Za ispunjavanje anketnog upitnika bilo je potrebno 5 minuta. Rezultati: Značajno više ispitanika neodređenog spola, nezaposleni...
Mišljenje studenata sestrinstva o štetnim utjecajima pušenja duhana i duhanskih i srodnih proizvoda
Mišljenje studenata sestrinstva o štetnim utjecajima pušenja duhana i duhanskih i srodnih proizvoda
Vlasta Cerjak
Uvod: Pušenje je čimbenik povezan s ponašanjem, ali kako bismo utjecali na promjenu stavova o pušenju treba naglašavati prednosti života bez duhanskog dima. Cilj istraživanja: Ispitati razinu i opseg znanja i stavova studenata sestrinstva o štetnim utjecajima pušenja duhana i duhanskih i srodnih proizvoda. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovao 221 ispitanik svih pet godina studija sestrinstvanaFakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Mjerni je instrument...
Mišljenje zdravstvenih djelatnika o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Mišljenje zdravstvenih djelatnika o cijepljenju protiv bolesti COVID-19
Ana Ramač
Cilj istraživanja: ispitati mišljenja zdravstvenih djelatnika o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: u ovom istraživanju sudjelovali su zdravstveni djelatnici iz OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu. Sudjelovao je 181 ispitanik, u vremenu od prosinca 2021. godine do ožujka 2022. godine. Tijekom istraživanja korišten je anketni nestrukturirani upitnik. Pitanja su bila zatvorenoga tipa. Anketni upitnik sadrži 21...
Mišljenje zdravstvenih djelatnika o higijeni ruku Županijske bolnice Orašje
Mišljenje zdravstvenih djelatnika o higijeni ruku Županijske bolnice Orašje
Đurđica Damjanović
Cilj istraživanja: ispitati mišljenja zdravstvenih djelatnika Županijske bolnice Orašje o higijeni ruku, samoučinkovitosti te kako su se samoocijenili s obzirom na higijenu ruku na temelju smjernica. Nacrt studije: presječno istraživanje provedeno uz pomoć upitnika napravljenog samo za potrebe ovog istraživanja tijekom veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 101 ispitanik. U ovom su istraživanju korišteni postupci obrade podataka sukladno...
Motivacija studenata sestrinstva za radom u palijativnoj skrbi
Motivacija studenata sestrinstva za radom u palijativnoj skrbi
Lina Mandušić
Cilj: ispitati motivaciju studenata sestrinstva za radom u palijativnoj skrbi i znanje studenata sestrinstva o palijativnoj skrbi Ustroj studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanike su činili isključivo studenti sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koji su pristali ispuniti upitnik sačinjen od tri dijela: demografski dio, dio koji ispituje znanje te dio koji ispituje motivaciju ispitanika za radom u palijativnoj skrbi. Rezultati: Motivacija...
Motiviranost osoba novogradiškoga kraja za cijepljenje protiv COVID-19 bolesti
Motiviranost osoba novogradiškoga kraja za cijepljenje protiv COVID-19 bolesti
Josipa Dokuzović
Cilj istraživanja: Ispitati motiviranost osoba novogradiškoga kraja za cijepljenje protiv COVID-19 bolesti s obzirom na dob, spol, bračno stanje, mjesto stanovanja, razinu obrazovanja, radni status, prema informiranost o cijepljenju protiv COVID-19 bolesti, na dostupnost cjepiva protiv COVID-19 bolesti, na strah od smrti ili teških posljedica COVID-19 bolesti, na razloge zbog kojih su se osobe cijepile protiv COVID-19 bolesti. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna...
Multidisciplinarni pristup u liječenju sindroma pekućih usta
Multidisciplinarni pristup u liječenju sindroma pekućih usta
Katarina Perković
CILJ : Prikazati vaţnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju sindroma pekućih usta. PRIKAZ TEME: Sindrom pekućih usta kronično je stanje, očituje se skupom simptoma, a obilježeno je osjećajem pečenja usne šupljine bez postojanja klinički vidljivog patološkog nalaza. Kod pacijenata osjećaj pečenja dolazi ničim izazvan. Najveća je učestalost nastajanja sindroma pekućih usta u žena za vrijeme menopauze, a također je visoka prevalencija anksioznosti i depresije u...
Najčešća stanja koja zahtjevaju mehaničku ventilaciju kod bolesnika u intenzivnoj skrbi Specijalne bolnice za plućne bolesti Rockefellerova
Najčešća stanja koja zahtjevaju mehaničku ventilaciju kod bolesnika u intenzivnoj skrbi Specijalne bolnice za plućne bolesti Rockefellerova
Ana Barišić
Ciljevi istraživanja: Analizirati broj bolesnika liječenih na mehaničkoj ventilaciji dulje od 24 sata u periodu od 2018. godine do 2022. godine. Istražiti prosječnu dob te analizirati dobnu i spolnu raspodjelu. Istražiti koja su stanja najčešće zahtijevala liječenje na mehaničkoj ventilaciji. Analizirati bolesnike koji su zadovoljili kriterije za odvajanje od mehaničke ventilacije. Istražiti krajnji ishod liječenja ventilatorom (ekstubirani, dekanilirani, traheotomirani,...
Najčešće ozljede kod nogometaša
Najčešće ozljede kod nogometaša
Tomislav Erceg
Ciljevi istraživanja: Prikazati najčešće ozljede u sportu te klaster-analizom povezati s pozicijom, vremenom oporavka, dobi te ligom. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 punoljetnih nogometaša iz Slavonije i Baranje koji se rekreativno, poluprofesionalno ili profesionalno bave sportom. Ispitanici su svjesno i svojevoljno pristali na sudjelovanje u anonimnoj online-anketi. Za statističku analizu korišten je statistički...
Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima na području Brodsko-posavske županije
Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima na području Brodsko-posavske županije
Božica Šimunović
Cilj istraživanja: Cilj je ovog istraživanja ispitati učestalost verbalnog i fizičkog nasilja nad zdravstvenim djelatnicima u Brodsko-posavskoj županiji. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su punoljetne osobe koje rade u zdravstvenim ustanovama. Metoda istraživanja je anketa. U upitniku je korišten demografski upitnik i upitnik koji se odnosi na nasilje na radnom mjestu i percepciju nasilja od strane ustanove. Rezultati: U istraživanju su...
Navike vezane uz održavanje oralnog zdravlja među populacijom treće životne dobi u staračkim domovima Šibensko-kninske županije
Navike vezane uz održavanje oralnog zdravlja među populacijom treće životne dobi u staračkim domovima Šibensko-kninske županije
Tomislav Miletić
Cilj istraživanja: Ispitati oralno-higijenske navike među štićenicima staračkih domova unutar Šibensko-kninske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području Šibensko-kninske županije. Ispitanici i metoda: Za potrebe istraživanja korišten je anonimni anketni upitnik prije kojeg su ispitanici potpisali informativni pristanak. Anketni upitnik bio je sastavljen od 32 pitanja zatvorenog tipa s ponuđenim odgovorima. Prva skupina pitanja se odnosila na...
Nomofobia kod mladih
Nomofobia kod mladih
Iva Zovko
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi razinu nomofobije kod mladih. NACRT STUDIJE: presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju potencijalne nomofobije kod mladih ispitano je 105 adolescenata. Upitnik se sastojao od dvaju dijelova. Prvi dio upitnika se odnosi na demografske podatke ispitanika: spol, dob, obrazovanje, ocjena u protekloj školskoj godini i vrijeme provedeno na mobitelu. Drugi dio upitnika odnosi se na skalu nomofobije, koju je kreirao Yildirim, te je slobodna za...

Pages