Pages

Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Lucija Zulić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica tijekom trudnoće te u kolikom intenzitetu su se psihičke tegobe pojavljivale. U istraživanju su sudjelovale 103 trudnice koje su dobrovoljno pristale ispuniti anketni upitnik. Istraživanje je provedeno pomoću online anketnog upitnika kreiranog za potrebe izrade ovog rada koji je sadržavao sociodemografska pitanja te pitanja o trudničkoj hiperemezi i utjecaju na psihičko zdravlje trudnica. ...
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Dragan Novaković
Cilj:Ispitati utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata. Ispitanici su bili pacijenti Doma zdravlja Beli Manastir i korisnici Doma umirovljenika Beli Manastir. U istraživanju se koristio anonimni upitnik. Rezultati: Ispitivane osobe koje borave u domu umirovljenika su starije, značajno su većom ocjenom ocijenili tvrdnju da stare dobro, u usporedbi sa svojim vršnjacima i...
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Matija Ančić
Cilj istraživanja: analizirati i prikazati utjecajne čimbenike marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova. Nacrt studije: provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: ispitanici su pripadnici generacija Z, Y, X i baby boomera. Za prikupljanje podataka koristio se online anketni upitnik FormsAppa. Rezultati: u istraživanju je sudjelovalo 108 ispitanika. Statistički je značajna razlika između generacija kojoj ispitanici pripadaju. Ispitanici...
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Dora Visković
Cilj: Cilj ovog provedenog istraživanja bio je ispitati učestalost anteriornog pomaka diska (APD) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Ispitanici i metode: Istraživanjem anteriornog pomaka diska obuhvaćeno je 133 studenata. Bio je korišten veći prigodni uzorak (n = 133), a ispitivanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine. Ispitanici su dali podatke u anamnestičkom listovima...
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Alessia Cerin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost i razlog ekstrakcije umnjaka u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 51 ispitanik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan...
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Kristijana Vošćak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi učestalost infekcija kirurških rana djece liječene na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb te utvrditi kliničke ishode. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 136 ispitanika koji su zbog potrebe za kirurškom intervencijom bili hospitalizirani na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju od 1. 6. 2021. do 31....
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Merkaš
Cilj: Cilj rada ispitati je učestalost internetskoga nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati uključenost učenika u internetsko nasilje u odnosu na školu koju pohađaju, ispitati znanje učenika o tome što podrazumijeva pojam internetskoga nasilja u odnosu na školu koju pohađaju. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici koji pohađaju Zdravstvenu i veterinarsku školu, te Poljoprivredno...
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Kristina Krajnović
Cilj: Ispitati učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 302 ispitanice s područja Vukovarskosrijemske županije. Istraživanje je provedeno pomoću anonimnog upitnika, provedenog online u Google Forms formi od veljače do travnja 2021. godine. Rezultati: Rezultatima je utvrđeno kako postoji značajna statistička povezanost između ...
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Irela Petrinović
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost komplikacija dojenja od strane majki, povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s brojem djece te povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s načinom poroda. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno prospektivno te dijelom retrospektivno. Provedeno je od 1.1.2020. do 1.5.2021. Anonimnim anketnim upitnicima prikupljeni su podatci majki koje su rodile u vremenu provođenja istraživanja na području rada patronažne sestre Doma zdravlja Zagreb...
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Tomislav Krejčir
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tijekom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh u definiranom vremenskom razdoblju. Nacrt istraživanja: Ovo istraživanje provedeno je kao retrospektivno kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 1975 ispitanika oba spola, od toga 911 ispitanika ženskog spola i 1064 ispitanika muškog spola koji su liječeni intravitrealnim injekcijama na...
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Maja Crnolatac
Cilj istraživanja: Istražiti učestalost psihosomatskih simptoma (PSS) i rizične činitelje za njihovu pojavu među učenicima srednjih škola Brodsko-posavske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. obuhvatilo je učenike prvih i završnih razreda srednjih škola na području grada Slavonskog Broda koje pohađaju djeca s područja Brodsko-posavske županije. Ispitanici su ispunili...
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Danica Matić Bućan
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost sepse kod pacijenata nakon obavljenog zahvata URS i/ili FURS, tj. utvrditi postoji li značajna razlika u odnosu na dob, spol i dužinu trajanja zahvata. Nacrt studije: Retrospektivna presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni podatci pacijenata iz BIS-a koji su bili na zahvatu odstranjenja ureteralnih ili bubrežnih kamenaca u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Podatci su prikupljeni i obrađeni u...

Pages