Paginacija

Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Magdalena Šoštarić
Uvod: Vitamini su biokatalizatori koji imaju važnu ulogu u organizmu ljudi. Dijele se prema topljivosti na dvije osnovne vrste: vitamini topljivi u mastima i vitamini topljivi u vodi. Prikaz teme: Svaki deficit vitamina ima teže ili lakše posljedice na usnu šupljinu djeteta. Deficit vitamina A i D očituje se kao hipoplastičnost na caklini zuba koji dokazano utječe na pojavnost karijesa i nastanak parodontnih bolesti. Od anomalija se pojavljuje ektodermalna displazija. Vitamin E...
Oralni status beskontaktnih sportaša
Oralni status beskontaktnih sportaša
Slavka Malikova
Cilj: U ovome istraživanju cilj je bio utvrditi postoje li razlike u oralnome statusu beskontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 40 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina. Ispitivanu skupinu od 20 ispitanika činili su rekreativni i natjecateljski sportaši koji se bave beskontaktnim sportovima. Kontrolnu skupinu od 20 ispitanika činili su slučajni posjetitelji...
Oralni status kontaktnih sportaša
Oralni status kontaktnih sportaša
Maša Matić
Cilj: Glavni je cilj ovoga istraživanja usporediti oralni status kontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 40 ispitanika u dobi od 18 do 44 godine. Ispitivanu skupinu činilo je 20 ispitanika koji su trenirali nogomet, vaterpolo i boks. Ostalih 20 ispitanika činilo je kontrolnu skupinu. To su bili slučajni posjetitelji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u...
Oralno-higijenske navike odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja koje koriste usluge organiziranog stanovanja uz podršku na području grada Osijeka
Oralno-higijenske navike odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja koje koriste usluge organiziranog stanovanja uz podršku na području grada Osijeka
Sanja Kirsch
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju o oralno zdravstvenom ponašanju, oralno-higijenskim navikama i učestalosti provođenja oralne higijene osoba s mentalnim teškoćama. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno kod odraslih osoba s teškoćama mentalnog zdravlja u organiziranom stanovanju uz podršku na području grada Osijeka. Ispitanici i metode: Anketa se provela u srpnju i kolovozu 2022. god. Uključni kriterij je boravak u organiziranom stanovanju. Isključni...
Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Ivana Radić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja utvrditi učestalost otrovanja djece prema bolničkom pobolu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u vremenskom razdoblju od 2015. do 2020. godine. Specifični su ciljevi ispitati odnos dobne skupine, vrstu otrovnih agensa te ispitati odnos dobne skupine i spola. NACRT STUDIJE: Retrospektivno istraživanje ISPITANICI I METODE: Podaci su prikupljeni iz Bolničkog informacijskog sustava (BIS). U istraživanju su se koristili podaci koji se odnose na...
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Dorotea Čusak
Ciljevi istraživanja: Ciljevi ovog istraživačkog rada bili su utvrditi provodi li na internetu više vremena muški ili ženski spol, utvrditi za što adolescenti najčešće koriste internet te procijeniti jesu li ovisni o internetu. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni punoljetni učenici Škole za medicinske sestre Vrapče. Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom, a prvi dio upitnika sastojao se od...
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Martina Šarić
Uvod: Multipla skleroza je kronična, progresivna, neurodegenerativna bolest od koje boluje približno 2,3 milijuna ljudi širom svijeta. MS ima snažni emocionalni utjecaj ne samo na bolesnika već i na obitelj oboljelog te palijativni zdravstveni tim. Palijativna zdravstvena skrb je cjelovita skrb s primarnom svrhom unapređenja kvalitete života bolesnika oboljelog od multiple skleroze. Cilj je ovog rada prikazati najvažnije spoznaje o multiploj sklerozi i palijativnoj zdravstvenoj...
Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Anamarija Šimunić
Cilj: Ispitati kvalitetu života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom koji se nalaze na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Zavodu za bolesti srca i krvnih žila. Ustroj studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 180 bolesnika. Uključeni su bolesnici pod dijagnozom zatajenja srca, koronarnom bolesti srca i akutnim koronarnim sindromom. U istraživanju je korišten anonimni anketni upitnik koji se...
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Elvira Jukić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati percepciju medicinskih sestara zaposlenih u jedinicama intenzivnog liječenja o kvaliteti pružanja zdravstvene njege prije i za vrijeme pandemije COVID-19. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su medicinske sestre/tehničari zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja Opće bolnice Bjelovar. Uzorak je činilo 57 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u...
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti  na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Đurđica Lendić
Uvod: Duhovna skrb u sestrinstvu definira se kao pomoć koju medicinske sestre pružaju vezano uz vjerske i egzistencijalne potrebe bolesnika, uključujući i njihova pitanja o iskustvima smisla i svrhe postojanja. Cilj istraživanja: Ispitati percepciju medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Nacrt studije: Presječna studija provedena tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode:103 medicinske sestre/tehničara Klinike za...
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Jelena Kalanj
Cilj istraživanja: ispitati koliko se često javlja fenomen posttraumatskog rasta u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem te ispitati povezanost socijalne podrške i posttraumatskog rasta Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Uzorak istraživanja činilo je sveukupno 165 pacijenata liječenih na Odjelu za psihijatriju Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. U istraživanju je kao instrument ispitivanja korišten upitnik sociodemografskih obilježja,...
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa  psihičkim oboljenjima
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa psihičkim oboljenjima
Martina Cvetković
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li predrasude kod studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo Osijek prema psihički oboljelim osobama. Ispitati utječe li godina studija na percepciju studenata prema psihički oboljelim osobama, odnosno dolazi li obrazovanjem do smanjenja predrasuda i stigmatizacije. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje putem dobrovoljne, anonimne online ankete. U istraživanju je sudjelovalo...

Paginacija