Paginacija

Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Povezanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke
Katarina Barić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je dobiti uvid u postojanost straha od ponovnog pojavljivanja bolesti i razine kvalitete života žena oboljelih od karcinoma dojke. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje je uključivalo 6 udruga/klubova žena liječenih od karcinoma dojke u Republici Hrvatskoj. Unutar istraživačkog rada korištena su dva validirana upitnika: Skala za procjenu kvalitete života osoba oboljelih od karcinoma dojke i Skala za procjenu straha od ponovnog...
Povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Arijan Voldin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost tjelesne aktivnosti i akademskog uspjeha studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom veljače i ožujka 2020. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 105 studenata. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog anketnog upitnika koji se sastojao od sociodemografskih podataka i Međunarodnog upitnika o tjelesnoj aktivnosti (IPAQ-SF). Rezultati: Obrađeni su...
Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Karla Rožac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pojavu bolova u donjem dijelu leđa kod studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: 113 ispitanika je sudjelovalo u anketiranju, ispitanika prosječne dobi 23,31±5,1 godinu, od kojih je 91 pripadnica ženskog spola, a 22 muškog spola. Kao mjerni instrument korišten je online anketni upitnik o općim sociodemografskim podacima, s mišljenjima ispitanika o...
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Martina Majsinger
Cilj: Cilj rada je ispitati učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću tijekom nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati postoji li razlika između bavljenja tjelesnom aktivnošću za vrijeme kontaktne nastave u odnosu na „online“ nastavu, ispitati postoji li razlika u bavljenju tjelesnom aktivnošću u odnosu na spol ili školu koju pohađaju. Ustroj studije: Ustroj studije je presječno istraživanje. ...
Povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja
Povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja
Monika Kelemen
Cilj istraživanja: ispitati povezanost tjelesne aktivnosti rekreativaca i mentalnog zdravlja na populaciji JUMP-a, obrta za rehabilitacijske usluge u Slatini. Specifični su ciljevi: istražiti kolika je fizička aktivnost ispitanika, stupanj anksioznosti, stupanj depresivnosti, utjecaj rekreativne fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje, stav o utjecaju fizičke aktivnosti na mentalne sposobnosti u globalu, ispitati povezanost fizičke aktivnosti i anksioznosti te fizičke ...
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Patricia Vulić
Cilj istraživanja: Istražiti povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19 na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno od kraja studenoga 2020. do kraja siječnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 823 studenta (153 muškarca i 670 žena). Podaci su prikupljeni putem online upitnika koji se sastojao od triju dijelova. Prvi je dio obuhvatio opće...
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Danijela Bocka
Uvod: U osnovi zadovoljstvo životom je subjektivna procjena kvalitete vlastita života. Budući da se to vrednovanje zadovoljstva vlastitog života odvija u svakoj osobi, prosudbe o životnom zadovoljstvu imaju veliku kognitivnu komponentu. Mnoštvo je čimbenika koji pridonose životnom zadovoljstvu iz mnogih domena, uključujući poslovne obveze, socijalne veze i partnere, uloge i odnose u obitelji, osobni razvoj, zdravlje, dobrobit i druge. Cilj: Ispitati povezanost anksioznosti i...
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Sabina Belačić
Uvod Povijesni razvoj sestrinstva ima početke od kad postoji čovjek i pružanja pomoći kod stradavanja u prirodi, traženju i pripremanju pripravaka za ublažavanje boli, kod porođaja i skrbi za novorođenče do faze umiranja. Sestrinstvo počinje djelovati zasebno od medicine od kraja 19. st. Postupci Za izradu rada korištena je literatura s temom povijesti sestrinstva, medicine i obrazovanja iz objavljenih knjiga i pretraživanih baza podataka: repozitorij unizg, hrčak, google...
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Josipa Žderić
Uvod: Nekada prihvaćeno stajalište da je poznavanje medicinskih znanja i vještina dovoljna garancija da će konačna odluka o liječenju u najboljem interesu pacijenta biti ispravna, danas traži i znanstvenu i stručnu procjenu, jer svaka medicinska procjena sadrži skup vrijednosti ili normi koji su izvan raspona medicinskih vrijednosti. Postupci: Podatci koji su korišteni za pisanje završnoga rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka. Korišteni su članci...
Prednosti skrbi o pacijentima u organizaciji Palijativnog tima
Prednosti skrbi o pacijentima u organizaciji Palijativnog tima
Ana Granoša
Cilj: Cilj je rada ispitati prednosti skrbi o pacijentima u organizaciji palijativnoga tima. Materijali i metode: Istraživanje je ustrojeno kao retrospektivna studija. Sudjelovale su tri ambulante iz grada i tri ambulante iz ruralne sredine. Ostatak podataka dobiven je iz programa Medicus u palijativnoj skrbi. Istraživanje je provedeno pomoću uvida u Cezih informatički sustav u ambulantama obiteljske medicine. Bilježila se ukupna brojka DTP postupaka; OM 102 i OM 103, te korelacija...
Prehrambene navike učenika Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica
Prehrambene navike učenika Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica
Đurđica Cindrić
Cilj: ispitati prehrambene navike učenika osnovne škole te utvrditi postoje li razlike u prehrani s obzirom na dob, spol, mjesto stanovanja i razinu obrazovanja roditelja. Metode: presječna studija. Za ispitivanje je korišten anonimni upitnik. Rezultati: Prehrambene navike učenika osnovne škole su zadovoljavajuće jer je prehrana raznolika, a ITM je u fiziološkim granicama u 60 % ispitanika. Razlike u prehrani s obzirom na dob i spol nisu utvrđene, dok je prema mjestu stanovanja...
Prekomjerna tjelesna težina i pretilost kod djece predškolske dobi: učestalost i spolne razlike
Prekomjerna tjelesna težina i pretilost kod djece predškolske dobi: učestalost i spolne razlike
Maja Kuhner
Ciljevi istraživanja: ispitati učestalost prekomjerne tjelesne težine i pretilosti kod djece predškolske dobi te spolne i dobne razlike u tome kontekstu. Ustroj studije: provedeno je presječno istraživanje. Metode: u istraživanje je uključeno 293 djece u dobi od 3 godine do 7,5 godina iz Dječjega vrtića Vrtuljak u Zaprešiću. Antropometrijskim mjerenjem prikupljeni su podaci o visini i težini djece. Podaci su uneseni u programe Anthro i Anthro plus te su izračunati...

Paginacija