Paginacija

Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Martina Topić
Cilj istraživanja: Ispitati specifičnost i frekvenciju aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz povijesnih podataka Odjela za transfuzijsku medicinu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Podatci su korišteni za izradu istraživanja i prikupljani su u razdoblju od siječnja 2016. do prosinca 2020. godine. Metode...
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Zdenko Damjanović
Cilj rada: Nakon sustavnog pregleda relevantne literature, prikazati, analizirati i raspraviti specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom na temelju prikaza slučaja, opisati stavove društva temeljem dostupnih relevantnih istraživanja i prikazati sustave potpore koji su relevantni za obiteljske njegovatelje koji skrbe za osobe s Down sindromom. Opis slučaja: Djevojka T. D. živi s roditeljima koji su oboje zdravstveni djelatnici te su ujedno njezini...
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Ana Nemet
Uvod: Citostatska je terapija danas jedan od najčešćih načina liječenja onkoloških bolesti. Ova vrsta liječenja bolesnicima je vrlo iscrpljujuća te može narušiti njihovu životnu kvalitetu i funkcionalnu sposobnost. Postupci: Za izradu završnoga preglednog rada korišteni podaci prikupljeni su pretraživanjem literature u znanstvenim bazama: SCOPUS, MEDLINE, EMBASA, HRČAK te sestrinskih članaka i knjiga. Korišteni članci u ovome radu većinom su objavljeni u posljednjih 5...
Spolne razlike u povezanosti simptoma demencije sa anksioznošću nastalom tijekom hospitalnog liječenja
Spolne razlike u povezanosti simptoma demencije sa anksioznošću nastalom tijekom hospitalnog liječenja
Ljiljana Hrelja
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li razlike između žena i muškaraca u povezanosti anksioznosti nastaloj tijekom hospitalnog liječenja s barem jednim od osam simptoma demencije: poteškoće s pamćenjem, orijentacijom, prosuđivanjem, rješavanjem problema, izvršavanjem društvenih obaveza, svakodnevnim aktivnostima u domu i pri hobijima ili osobnoj njezi, u bolesnika s blagom do umjerenom demencijom. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje na Odjelu za demencije...
Sportska fizioterapija
Sportska fizioterapija
Iva Šumrada
UVOD: Bavljenje sportom izvrstan je način da se ostane u formi, dobro je za zdravlje, ali i zabavu. Ako se sportaš suoči sa sportskom ozljedom, to može ometati rutinu i performanse. Osnovni cilj rada je prikazati prednosti, ali i probleme suvremenog sporta te najčešće ozljede i ulogu fizioterapije. POSTUPCI: Za izradu ovoga završnog rada, pretraživane su knjige, sažetci te tekstovi u cijelosti koji su usko vezani uz samu temu rada. Baze podataka, koje su pretraživane: Google ...
Sposobnost istodobnog obavljanja više zadataka u sestrinskoj profesiji i utjecaj na učinkovitost skrbi za pacijenta
Sposobnost istodobnog obavljanja više zadataka u sestrinskoj profesiji i utjecaj na učinkovitost skrbi za pacijenta
Dona Petrović Delalić
Cilj istraživanja: Ispitati sposobnosti obavljanja više zadataka u sestrinskoj profesiji i utjecaj na učinkovitost skrbi za pacijenta. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je napravljeno temeljem anonimne i dobrovoljne ankete provedene među medicinskim sestrama/tehničarima. Rezultati: Medicinske sestre/tehničari su često prekidani tijekom obavljanja svoje djelatnosti. Prema istraživanju 82 % njih smatra da je često prekidano. Najčešći faktor...
Sposobnost studenata Dentalne medicine da točno detektiraju boju zuba ovisno o stupnju edukacije
Sposobnost studenata Dentalne medicine da točno detektiraju boju zuba ovisno o stupnju edukacije
Josip Dadić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja procijeniti sposobnost studenata dentalne medicine da uz pomoć dvaju ključeva boja točno odrede boju zuba, te utvrditi utječe li kliničko znanje studenata dentalne medicina na sposobnost prepoznavanja boje zuba. Nacrt studije: Presječna studija provedena u Osijeku. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 60 studenata dentalne medicine podijeljenih u dvije grupe po 30 studenata. U prvoj grupi sudjelovali su studenti 1. i 2 godine,...
Stajališta i upućenost studenata Sestrinstva o raku vrata maternice
Stajališta i upućenost studenata Sestrinstva o raku vrata maternice
Sara Čavlović
Ciljevi istraživanja: Ispitati stavove i upućenost studenata sestrinstva o prevenciji raka vrata maternice te utvrditi postoje li različitosti u odgovorima studenata prve, druge i treće godine studija sestrinstva. Nacrt studije: Studija je presječna. Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje putem dobrovoljne, anonimne online ankete. U istraživanju je sudjelovalo 146 studenata. Prvi dio upitnika odnosio se na opće podatke, drugi dio sadrži šest pitanja s jednim točnim...
Stanje uhranjenosti učenika petih razreda osnovnih škola u Požeško-slavonskoj županiji
Stanje uhranjenosti učenika petih razreda osnovnih škola u Požeško-slavonskoj županiji
Daria Ivanković
Cilj istraživanja: Ispitati stanje uhranjenosti među učenicima petih razreda osnovnih škola u Požeško-slavonskoj županiji u školskoj godini 2021./2022. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su učenici petih razreda osnovnih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Prilikom sistematskog pregleda u ambulantama Školske medicine provedena su mjerenja tjelesne mase i tjelesne visine te je izračunat indeks tjelesne mase na temelju čega se ...
Stavovi građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama
Stavovi građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama
Mandica Božić
Cilj istraživanja: Cilj rada je bio ispitati stavove građana Nove Gradiške prema osobama s mentalnim poteškoćama. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na punoljetnim osobama u razdoblju od 16.2.2021. do 2.3.2021. pomoću online upitnika. U istraživanju je korišten demografski upitnik i upitnik o stavovima prema mentalnim bolestima. Rezultati: Vidljiva je značajna razlika u stavovima prema osobama s mentalnim poteškoćama u odnosu...
Stavovi i navike pacijenta o održavanju oralne higijene mobilnih protetskih nadomjestaka
Stavovi i navike pacijenta o održavanju oralne higijene mobilnih protetskih nadomjestaka
Mateja Novački
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je utvrditi svjesnost pacijenata o važnosti provođenja oralne higijene mobilnih nadomjestaka te njihovu uspješnost pri izvođenju iste. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području grada Osijek. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 60 ispitanika u dobi od 40 do 90 godina starosti s mobilno protetskim nadomjestcima. Istraživanje je provedeno u Osječko-baranjskoj županiji u periodu od lipnja do kolovoza 2022....
Stavovi i ponašanje osoba mlađe i srednje životne dobi prema osobama s invaliditetom nastalim kao posljedicom cerebrovaskularnog inzulta
Stavovi i ponašanje osoba mlađe i srednje životne dobi prema osobama s invaliditetom nastalim kao posljedicom cerebrovaskularnog inzulta
Tajana Leskovar
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti stavove i ponašanja osoba mlađe i srednje životne dobi prema osobama s invaliditetom nastalim kao posljedicom cerebrovaskularnog inzulta. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno 2022. godine putem platforme Google Forms. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 104 ispitanika. Upitnik je podijeljen na dva dijela. Prvi dio anketnog upitnika sastojao se od dvije čestice, spola i dobi ispitanika, dok se drugi dio...

Paginacija