Paginacija

Zdravstvena njega bolesnika starije dobi nakon ugradnje totalne endoproteze koljena - prikaz slučaja
Zdravstvena njega bolesnika starije dobi nakon ugradnje totalne endoproteze koljena - prikaz slučaja
Monika Feher
Cilj rada: Cilj je ovog završnog rada prikazati specifičnosti djelokruga rada medicinske sestre kod bolesnika starije životne dobi nakon ugradnje totalne endoproteze koljena u poslijeoperacijskoj fazi. Opis slučaja: Bolesnica X.X., stara 67 godina, iz Osijeka, udana, nezaposlena, u pratnji supruga dolazi i primljena je na Kliniku za ortopediju i traumatologiju KBC-a Osijek radi dogovorenog operacijskog zahvata – ugradnje totalne endoproteze lijevog koljena. Tijekom hospitalizacije kod...
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od osteosarkoma
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od osteosarkoma
Mihaela Balentović
Uvod: Osteosarkom je vrlo rijedak, ali je najčešća vrsta raka kostiju kod djece i tinejdžera. Najčešći je kod tinejdžera i mladih odraslih osoba. Osteosarkom je rak koji počinje u kosti. Točan uzrok nije poznat. Rak je uzrokovan promjenama u DNK samih stanica. Nakon pregleda obavljaju se specijalistički pregledi. Nakon dijagnoze osteosarkoma, mogu se napraviti i drugi testovi. To pomaže zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o oboljelom djetetu da saznaju više o raku. U...
Zdravstvena njega pacijenta s karcinomom debelog crijeva
Zdravstvena njega pacijenta s karcinomom debelog crijeva
Anamarija Čović
Ciljevi: Cilj je ovog rada je prikazati osobitosti zdravstvene njege u slučaju pacijentice s karcinomom debelog crijeva. Opis slučaja: Pacijentica N. Č. (1963.) boluje od karcinoma debelog crijeva, hospitalizirana je radi dogovorene operacije postavljanja ileostome. Pacijentica tijekom hospitalizacije pokazuje znakove i simptome anksioznosti, strah i poteškoće s usnivanjem u večernjim satima. Procjenom stanja pacijentice i kroz procjenu rizika, kod pacijentice je uočen povećan rizik...
Zdravstvena skrb za bolesnika oboljelog od karcinoma pluća
Zdravstvena skrb za bolesnika oboljelog od karcinoma pluća
Eleonora Doknjaš
Cilj: Prikazati postavljene dijagnoze i ciljeve u zdravstvenom procesu te planirane i provedene intervencije tijekom provođenja zdravstvene njege bolesnika, usmjerene na rješavanje problema bolesnika. Opis slučaja: Tema zdravstvene njege bolesnika s karcinomom pluća obrađena je i utvrđene su sestrinske dijagnoze nesanica, zabrinutost i smanjena socijalna interakcija. Problemi i uzroci su identificirani te je napravljen plan zdravstvene njege. Zaključak: Ključno je razumjeti...
Zdravstvena skrb za bolesnika s visokim krvnim tlakom u starijoj životnoj dobi
Zdravstvena skrb za bolesnika s visokim krvnim tlakom u starijoj životnoj dobi
Marija Pavlović
Cilj rada: Na temelju prikaza slučaja bolesnika s arterijskom hipertenzijom prikazati najčešće probleme i dijagnoze iz područja zdravstvene njege i skrbi, postavljene ciljeve te planirane i provedene intervencije usmjerene na rješavanje bolesnikovih postojećih problema. Opis slučaja: Tijekom hospitalizacije kod bolesnika su utvrđene sljedeće dijagnoze u procesu zdravstvene njege: smanjena mogućnost obavljanja osobne higijene u/s smanjenog podnošenja napora što se očituje...
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata
Monika Smolčić
Uvod: Mentalno zdravlje, promatrano unutar široke definicije blagostanja, neizostavno je za ostvarenje dobrobiti i razvoj pojedinca, zajednice i društva. Djetinjstvo i adolescencija kritični su za patogenezu mentalnih poremećaja što upućuje na potrebu za prevencijom i promocijom mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Postupci: Sustavnim pretraživanjem i analizom znanstvene literature opisati zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata, važnost prevencije,...
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Zdravstvena zaštita u Slavonskom provincijalu
Karlo Mahaček
Uvod: U trenutku dolaska u sastav Monarhije, Slavonija postaje granično područje prema oslabljenom Osmanskom Carstvu te se zato uspostavlja teritorij Vojne krajine i dio koji se naziva Provincijal. Stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru suočava se s nehigijenskim uvjetima života i izostankom prikladne zdravstvene zaštite. Epidemije zaraznih bolesti čine stalnu prijetnju, a najpoznatija bolest koja je u to vrijeme prisutna jest kuga, te njezina pojava ostavlja stravične...
Zdravstveni učinak joge i njezina sposobnost povećanja kvalitete života
Zdravstveni učinak joge i njezina sposobnost povećanja kvalitete života
Dora Suk
Cilj istraţivanja: Ispitati i usporediti uĉinak redovitog vjeţbanja joge na percipirani stres, mentalno zdravlje i otpornost osoba koje redovito prakticiraju jogu. Nacrt studije: Istraţivanje je provedeno kao presjeĉno istraţivanje. Ispitanici i metode: Istraţivanje je provedeno tijekom srpnja i kolovoza 2022. putem online upitnika. U istraţivanju je sudjelovalo 112 ispitanika, a ciljana skupina su osobe koje se redovito bave jogom. Upitnik se sastojao od nekoliko dijelova, prvi...
Zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije
Zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije
Ivana Brkanac
Cilj istraživanja: Ispitati zdravstveno ponašanje adolescenata Brodsko-posavske županije s obzirom na spol i školu koju pohađaju. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 128 ispitanika, od toga su u ispitivanom uzorku 82 ispitanika ženskog spola. Za prikupljanje podataka korišten je anketni upitnik konstruiran za ovo istraživanje. Rezultati: Značajno više osoba ženskog spola posjećuje stomatologa...
Znanja dentalnih tehničara o uporabi CAD/CAM tehnologije u fiksnoj protetici u Osječko-baranjskoj županiji
Znanja dentalnih tehničara o uporabi CAD/CAM tehnologije u fiksnoj protetici u Osječko-baranjskoj županiji
Ivan Ljubičić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati stavove dentalnih tehničara u Osječko-baranjskoj županiji o korištenju i edukaciji CAD/CAM tehnologije pri izradi radova u fiksnoj protetici. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na dentalnim tehničarima u Osječko-baranjskoj županiji. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 56 ispitanika iz Osječko-baranjske županije. Anketa je bila anonimna te se ispunjavala on line putem Google aplikacije. ...
Znanja doktora dentalne medicine o profilaktičkoj primjeni antibiotika u oralnoj kirurgiji
Znanja doktora dentalne medicine o profilaktičkoj primjeni antibiotika u oralnoj kirurgiji
Ivan Radojević
Cilj istraživanja: ispitati znanja doktora d dentalne medicin e o profilaktičkoj upotrebi antibiotika u oralnoj kirurgiji i usporediti rezultate prikupljene istraž ivanjem s obzirom na dob i spol te radno iskustvo iskustvo. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Anketno istr aživanje uključiv uključivalo je 110 ispi tanika te je provedeno u svibnju 2023. Anketni upitnik kreiran posebno za potrebe istraživanja sastoji se od ukupno 27 pitanja zatvorenog...
Znanja i mišljenja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Osijek o demenciji
Znanja i mišljenja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Osijek o demenciji
Biljana Tubić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja jest ispitati znanja i mišljenja o demenciji kod korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Osijek te ispitati postoje li razlike s obzirom na spol, dob, stupanj obrazovanja, bračni status i vremenski period boravka u Domu. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 60 ispitanika koji su korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, starijih od 18 godina. Opći...

Paginacija