Pages

Stigma psihijatrijskih bolesnika i stavovi medicinskog osoblja
Stigma psihijatrijskih bolesnika i stavovi medicinskog osoblja
Ema Zeman
Ciljevi: Ispitati stavove medicinskog osoblja Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ prema psihijatrijskim bolesnicima s obzirom na radno iskustvo i s obzirom na spol te provjeriti postoji li razlika u stavovima među pojedinim strukama. Nacrt studije: Presječno istraživanje tijekom veljače do travnja 2022. Ispitanici i metode: Istraživanje presječnog tipa provodilo se na prigodnom uzorku medicinskog osoblja Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“. Ispitanici su ispunjavali...
Strategije suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti kod djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije
Strategije suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti kod djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije
Martina Klješčik
Cilj istraživanja: Ispitati strategiju suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti ispitanika, djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (ZZHM-OBŽ) te ispitati strategije suočavanja u odnosu na dob, spol, stručnu spremu i radno mjesto. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno po načelu presječnog istraživanja. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 102 djelatnika ZZHM-OBŽ-a, od siječnja do travnja 2022. kojima je usmeno i pismeno,...
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Meri Reili
UVOD: Stres dovodi do disregulacije homeostaze i može potaknuti javljanje ili pogoršanje već postojećih bolesti u svim sustavima ljudskog tijela. Najveće promjene mogu se uočiti u imunološkom sustavu, kardiovaskularnom sustavu, gastrointestinalnom sustavu i mentalnom zdravlju. POSTUPCI: Implementirano je 107 radova medicinskih istraživanja na engleskom i hrvatskom jeziku o stresu i njegovom liječenju s Pubmedu, Medlineu, Cochrane, Hrčka i knjižne građe. PRIKAZ TEME: Stres svoj...
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Ivana Marek Đurđević
Cilj istraživanja: Cilj rada je istražiti strah i tjeskobu vezanu uz pandemiju koronavirusne bolesti, te modificirajuće čimbenike. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među učenicima srednjih škola na području grada Virovitice, u veljači 2021.godine. Svi učenici ispunili su dva upitnika: Skala stresa zbog COVID-19 (CSS) i Skala depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS-21). Dobiveni podatci predstavljeni su apsolutnim i relativnim frekvencijama. Za statističku analizu...
Stres među medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci
Stres među medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci
Valentina Topić
Cilj istraživanja: ispitati prisutnost stresa i njegove čimbenike kod medicinskih sestara/tehničara na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci na 93 djelatnika. Ispitanici su bile medicinske sestre/medicinski tehničari zaposleni na COVID odjelu. Proveden je upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika dr. sc. Milana Miloševića. Anketni upitnik sastojao se od...
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Martina Bungić
Cilj istraživanja: Cilj je bio ispitati razinu stresa među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanog pandemijom koronavirusne bolesti (COVID–19) kroz domene: prijenos infekcije, socioekonomske posljedice pandemije, opasnosti za zdravlje, provjeravanje informacija o bolesti te traumatski stres, kao i istražiti činitelje vezane uz stres. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Opće bolnice Nova Gradiška, a istraživanje se provodilo tijekom veljače 2021. godine....
Stres u sestrinstvu
Stres u sestrinstvu
Snježana Lesar Banda
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu profesionalnog stresa na radnim mjestima medicinskih sestara/tehničara – studenata Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 98 zaposlenih medicinskih sestara/tehničara - studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji. REZULTATI: Među...
Struktura utjecaja malokluzije kod adolescenata
Struktura utjecaja malokluzije kod adolescenata
Matea Jurgec
Cilj istraživanja: Prevesti s engleskog jezika na hrvatski jezik instrument Malocclusion Impact Questionnaire (MIQ) i analizirati njegovu strukturu. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Naprijed-natrag prijevod učinila su četiri neovisna prevoditelja s dobrim znanjem obaju jezika. Panel od pet stručnjaka pratio je proces i usuglasio hrvatsku inačicu prijevoda. Uzorak je činilo 254 ispitanika dobi između 10 i 18 godina (medijan 15 godina), 52 % djevojčica....
Suvremeno zbrinjavanje kroničnih rana
Suvremeno zbrinjavanje kroničnih rana
Višnja Jamnić
Kronična rana vrlo je komplicirana i zahtjevna za svakog bolesnika, ali i sav medicinski kadar. Takve rane zbog svoje fiziologije predstavljaju veliki problem jer im treba šest do osam tjedana da bi zacijelile. Dijele se na atipične i tipične, a najčešće su to venski ulkusi, arterijski ulkusi, dekubitus, dijabetičko stopalo i dekubitus. Za izradu cjelokupnog rada koristili su se sekundarni izvori kao što su mnoge knjige, časopisi te Internet izvori. Pretraživanje je bilo...
Svakodnevno duhovno iskustvo i simptomi depresije kod kardioloških bolesnika
Svakodnevno duhovno iskustvo i simptomi depresije kod kardioloških bolesnika
Mihaela Roguljić
Uvod: Kardiološki bolesnici često imaju neprepoznate simptome depresije. Pružanje duhovne zdravstvene skrbi smatra se zaštitom od razvoja simptoma depresije. Cilj istraživanja: Ispitati povezanost svakodnevnog duhovnog iskustva i depresije kod kardioloških bolesnika. Ispitanici i metode: Na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Osijek, provedena je presječna studija. Kriterij za uključivanje bio je prisutnost kardiološke bolesti. U istraživanju su...
Svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Ivan Đuka
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati svijest o štetnim učincima alkohola i gaziranih pića na caklinu zuba kod studenata Dentalne medicine u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno u Osijeku. Ispitanici i metode: Uzorak čini 73 studenta Dentalne medicine u Osijeku. Ispitanici su popunjavali Google obrazac s jednoznačnim odgovorima u određenoj vremenskoj točki. Rezultati: U svrhu analize i interpretacije podataka korištene su dvije metode:...
Svijest o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Svijest o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata Dentalne medicine u Osijeku
Leonard Bukovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kolika je svijest studenata o štetnim učincima duhanskih proizvoda kod studenata dentalne medicine u Osijeku. Ustroj studije: Ovo istraživanje ustrojeno je kao presječna studija u gradu Osijeku. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 76 ispitanika obaju spola, studente dentalne medicine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svi su ispitanici punoljetni i dobrovoljno su sudjelovali u istraživanju koje je potpuno...

Pages