Paginacija

Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Otrovanja u dječjoj dobi prema bolničkom pobolu
Ivana Radić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je istraživanja utvrditi učestalost otrovanja djece prema bolničkom pobolu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u vremenskom razdoblju od 2015. do 2020. godine. Specifični su ciljevi ispitati odnos dobne skupine, vrstu otrovnih agensa te ispitati odnos dobne skupine i spola. NACRT STUDIJE: Retrospektivno istraživanje ISPITANICI I METODE: Podaci su prikupljeni iz Bolničkog informacijskog sustava (BIS). U istraživanju su se koristili podaci koji se odnose na...
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Ovisnost adolescenata o internetu i društvenim mrežama
Dorotea Čusak
Ciljevi istraživanja: Ciljevi ovog istraživačkog rada bili su utvrditi provodi li na internetu više vremena muški ili ženski spol, utvrditi za što adolescenti najčešće koriste internet te procijeniti jesu li ovisni o internetu. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni punoljetni učenici Škole za medicinske sestre Vrapče. Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom, a prvi dio upitnika sastojao se od...
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Palijativna skrb bolesnika oboljelog od multiple skleroze
Martina Šarić
Uvod: Multipla skleroza je kronična, progresivna, neurodegenerativna bolest od koje boluje približno 2,3 milijuna ljudi širom svijeta. MS ima snažni emocionalni utjecaj ne samo na bolesnika već i na obitelj oboljelog te palijativni zdravstveni tim. Palijativna zdravstvena skrb je cjelovita skrb s primarnom svrhom unapređenja kvalitete života bolesnika oboljelog od multiple skleroze. Cilj je ovog rada prikazati najvažnije spoznaje o multiploj sklerozi i palijativnoj zdravstvenoj...
Percepcija duhovnosti u palijativnoj skrbi kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Percepcija duhovnosti u palijativnoj skrbi kod medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Zrinka Golić Škulj
Cilj istraživanja: cilj je istraživanja ispitati stavove o smrti i samopercepciju kompetencija o pružanju duhovne skrbi u palijativnoj skrbi Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: medicinske sestre i medicinski tehničari koji su djelatnici Opće županijske bolnice Požega, uključeni u zdravstvenu njegu bolesnika. Rezultati: ispitanici imaju visoku razinu samoprocjene kompetencija duhovne skrbi i neutralan stav prema smrti. Najvišim vrijednostima procjenjuju...
Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Anamarija Šimunić
Cilj: Ispitati kvalitetu života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom koji se nalaze na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Zavodu za bolesti srca i krvnih žila. Ustroj studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 180 bolesnika. Uključeni su bolesnici pod dijagnozom zatajenja srca, koronarnom bolesti srca i akutnim koronarnim sindromom. U istraživanju je korišten anonimni anketni upitnik koji se...
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Elvira Jukić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati percepciju medicinskih sestara zaposlenih u jedinicama intenzivnog liječenja o kvaliteti pružanja zdravstvene njege prije i za vrijeme pandemije COVID-19. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su medicinske sestre/tehničari zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja Opće bolnice Bjelovar. Uzorak je činilo 57 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u...
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti  na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Đurđica Lendić
Uvod: Duhovna skrb u sestrinstvu definira se kao pomoć koju medicinske sestre pružaju vezano uz vjerske i egzistencijalne potrebe bolesnika, uključujući i njihova pitanja o iskustvima smisla i svrhe postojanja. Cilj istraživanja: Ispitati percepciju medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Nacrt studije: Presječna studija provedena tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode:103 medicinske sestre/tehničara Klinike za...
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Jelena Kalanj
Cilj istraživanja: ispitati koliko se često javlja fenomen posttraumatskog rasta u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem te ispitati povezanost socijalne podrške i posttraumatskog rasta Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Uzorak istraživanja činilo je sveukupno 165 pacijenata liječenih na Odjelu za psihijatriju Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. U istraživanju je kao instrument ispitivanja korišten upitnik sociodemografskih obilježja,...
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa  psihičkim oboljenjima
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa psihičkim oboljenjima
Martina Cvetković
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li predrasude kod studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo Osijek prema psihički oboljelim osobama. Ispitati utječe li godina studija na percepciju studenata prema psihički oboljelim osobama, odnosno dolazi li obrazovanjem do smanjenja predrasuda i stigmatizacije. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje putem dobrovoljne, anonimne online ankete. U istraživanju je sudjelovalo...
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Nina Varžić
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju o suradnji liječnika obiteljske medicine s patronažnom službom te ima li kakve razlike s obzirom na spol, starost, razinu obrazovanja i mjesto rada. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 93 ispitanika, medicinske sestre i liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji. Istraživanje je provedeno anonimnom anketom koja je izrađena za ovo istraživanje. ...
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Lucija Hren
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u znanju i percepciji trudnica o toksoplazmozi obzirom na dob, obrazovanje, mjesto stanovanja, tromjesečje trudnoće i posjedovanje mačke za kućnog ljubimca. Ispitati povezanost znanja i percepcije s načinom informiranja te prediktore znanja o toksoplazmozi. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovale 172 trudnice u dobi između 18 i 45 godina. Podatci su prikupljeni uz pomoć programa Google Sheets...
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Ivana Lalić Pavlak
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja bio ispitati stavove i znanja zdravstvenih djelatnika o neurogenoj orfaringealnoj disfagiji. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkoj bolnici Dubrava od travnja do lipnja 2022. godine među zdravstvenim djelatnicima. U istraživanju je sudjelovalo 107 ispitanika. Za svrhu istraživanja kreiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati: Prema dobivenim rezultatima istraživanja vidljivo je da...

Paginacija