Paginacija

Digitalna spektrofotometrijska procjena boje gornjih i donjih prednjih prirodnih zuba
Digitalna spektrofotometrijska procjena boje gornjih i donjih prednjih prirodnih zuba
Gracia Ćelić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je izmjeriti i međusobno usporediti CIE L*a*b* vrijednosti gornjih i donjih prednjih zuba ovisno o spolu ispitanika i unutar svake ispitivane skupine zuba te izračunati razliku u izmjerenim vrijednostima između svih ispitivanih skupina zuba međusobno. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 30 ispitanika (11 muških; 19 ženskih; prosječne dobi od 28,4 godine). Svakom je ispitaniku spektrofotometrijski izmjerena boja u...
Dijete s teškoćama u razvoju - utjecaj na obitelj
Dijete s teškoćama u razvoju - utjecaj na obitelj
Jelena Tahiri
Cilj: Ispitati samoprocjenu utjecaja roditeljske skrbi za dijete s teškoćama u razvoju na kvalitetu života obitelji te ispitati utjecaj sociodemografskih obilježja na kvalitetu života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Metode: istraživanje je provedeno prema principu presječne studije, pri čemu se koristio anonimni validirani upitnik procjene kvalitete života roditelja djece s teškoćama u razvoju i sociodemografski upitnik. Ispitanike su činili roditelji djece s...
Doprinos komunikacije između roditelja hospitalizirane djece i zdravstvenih djelatnika
Doprinos komunikacije između roditelja hospitalizirane djece i zdravstvenih djelatnika
Željka Nikšić
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj diplomskog rada istražiti doprinos komunikacije između roditelja i zdravstvenih djelatnika. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje na Klinici za pedijatriju tijekom ožujka, travnja i svibnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja roditelji su hospitalizirane djece na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek. U istraživanju je sudjelovalo 112 ispitanika, od toga 96 žena i 16 muškaraca....
Doprinos motivacijskih čimbenika težnje za postignućem u sportaša Brazilske Jiu Jitse
Doprinos motivacijskih čimbenika težnje za postignućem u sportaša Brazilske Jiu Jitse
Mauricio Lazarić
Uvod: Motivacija je ključni faktor u ljudskom ponašanju, potiče nas na djelovanje i igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva. Postignuće se temelji na postavljanju i ostvarivanju ciljeva. Brazilski jiu-jitsu (BJJ) sport, koji se razvio iz borilačke vještine, postao je izrazito popularan, osobito u MMA-u. Natjecanja BJJ-a su izazovna i zahtijevaju izvrsnu fizičku kondiciju. Razumijevanje motivacije i postavljanje ciljeva ključno je za uspjeh u ovom sportu. Cilj: Metode:...
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Zoran Malečić
Uvod: Pandemija bolesti COVID-19, od svoje pojave krajem 2019. godine nosi za sobom niz negativnih posljedica. Medicinske sestre/tehničari na radnom mjestu svakodnevno su izloženi povećanom riziku od infekcije, a samim tim i riziku od izricanja mjera izolacije i/ili samoizolacije. Ciljevi: Ispitati mišljene ispitanika o bolesti COVID-19, doprinos samoizolacije i/ili izolacije i pojave pandemije na psihičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Ispitati mišljenje i općenito znanje...
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Maja Ciber
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove studenata o utjecaju društvenih mreža na profesionalizam u sestrinstvu te svijest o prednostima i potencijalnim rizicima korištenja društvenih mreža. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 63 studenata sestrinstva. Istraživanje je provedeno putem anonimnog online upitnika u lipnju 2022. godine. U ovom istraživanju korišten je upitnik osmišljen za potrebe...
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ivana Matošević
UVOD: Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija spasonosni je način i značajan dio svakog programa mehaničke cirkulatorne potpore. Postoje značajne razlike u postavljanju i upravljanju ECMO sustavom u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslima, uključujući indikacije, postavljanje ECMO kruga, kao i mjesta implantacije. ECMO sustav modificirani je kardiopulmonalni premosnički krug, konceptualno sličan onom koji je izumio John Gibbon 1936. godine i koji se trenutačno koristi...
Emocionalna inteligencija u sestrinskoj profesiji
Emocionalna inteligencija u sestrinskoj profesiji
Valentina Župetić
Cilj: Cilj istraživanja je ispitati sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija, ispitat sposobnost njihova izražavanja i imenovanja te sposobnost regulacije i upravljanja emocijama kod medicinskih sestara/ tehničara. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovome istraživanju sudjelovalo je 63 medicinskih sestara/ tehničara Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb. Istraživanje je provedeno putem validiranog upitnika Emocionalne kompetentnosti UEK-45. Upitnik se...
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Dunja Bart
Cilj istraživanja: Ispitati emocionalno funkcioniranje i samopercepciju žena oboljelih od raka dojke u odnosu na dob, stručnu spremu, mjesto stanovanja i metodu liječenja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovala 81 ispitanica. Provedeno je na Zavodu za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek tijekom travnja 2022. primjenom prilagođene hrvatske inačice anonimnog upitnika The Functional Assessment of Cancer Therapy -...
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Irena Kukić Vukoja
Uvod: Kardiovaskularni i emocionalni poremećaji dijele zajedničku epidemiologiju, sugerirajući tako temeljne putove koji povezuju ove različite bolesti. Sve veći broj dokaza u literaturi naglašava utjecaj psiholoških odrednica u somatskim bolestima. Cilj: ispitati koja emocionalna stanja utječu na bolesnike oboljele od bolesti srca te odgovore ispitanika usporediti prema sociodemografskim varijablama. Metode: presječna studija. Rezultati: Pronađena je značajna razlika u...
Empatija studenata sestrinstva
Empatija studenata sestrinstva
Natalija Gojak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu empatije studenata prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 113 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji, Podatci su prikupljani Upitnikom o empatiji koji se sastojao od dva dijela. Prvi dio činio je upitnik o demografskim...
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Jurica Vrhovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati empatiju u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima te kako je pojava COVID-19 pandemije utjecala na empatični dio osoblja u svakodnevnom radu s teško oboljelim pacijentima u novonastaloj situaciji. Ispitanici i metode: prosječna studija, provedena na 82 ispitanika. Korišteni podatci dobiveni su anonimnom anketom. Istraživanje je provedeno u Općoj bolnica Zabok i bolnici hrvatskih veterana gdje su ispitanici bili medicinske sestre i...

Paginacija