Paginacija

Utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Hitne medicinske pomoći Vukovarsko-srijemske županije
Utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Hitne medicinske pomoći Vukovarsko-srijemske županije
Karlo Čuljak
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj smjenskog i noćnog rada na život i zdravlje djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Ispitati na koji način smjenski rad utječe na zaposlenike u socijalnom funkcioniranju kao i na njihovo zdravlje općenito. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 88 zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, a ispitanici su bili medicinske sestre/tehničari, vozači te liječnici. Proveden je...
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za  kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Ana Mehičić
Cilj istraživanja: Utvrditi postoji li značajan utjecaj rada u smjenama na prisutnost poremećaja spavanja i poremećaja pažnje kod medicinskih sestara i tehničara; utvrditi ovisi li utjecaj smjenskog rada na poremećaje spavanja i pažnje medicinskih sestara i tehničara s obzirom na odjel na kojem rade ili broj godina koje rade u smjenama; utvrditi postoji li razlika u cirkadijalnom ritmu između smjenskih i nesmjenskih radnika. Nacrt studije: Provedeno je prosječno...
Utjecaj stacionarne rehabilitacije totalne endoproteze kuka na anksioznost,depresiju I stres
Utjecaj stacionarne rehabilitacije totalne endoproteze kuka na anksioznost,depresiju I stres
Davorka Žitka
Cilj istraživanja: Željelo se ispitati utječe li stacionarna rehabilitacija nakon totalne endoproteze kuka pozitivno na anksioznost, depresiju i stres pacijenata. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali pacijenti koji su nakon ugradnje totalne endoproteze kuka upućeni na stacionarno liječenje u ustanovu za specijalnu rehabilitaciju u Daruvaru u trajanju od 21 dana. U istraživanju je upotrijebljen javno dostupni DASS-21 upitnik koji...
Utjecaj terapije relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju kod pacijenata s bruksizmom
Utjecaj terapije relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju kod pacijenata s bruksizmom
Iva Mikulec
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učinak terapije bruksizma relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju, razinu razvijenog stresa i anksioznosti prije i nakon terapije te učinak relaksacijske udlage na oralne navike pacijenta. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području grada Osijeka. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 27 ispitanika kojima je dijagnosticiran bruksizam u dobi od 22 do 64 godine starosti....
Utjecaj terapijskih pasa na  oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Utjecaj terapijskih pasa na oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Ivana Namačinski
Suživot čovjeka i psa, od samog se početka mijenja i razvija te pas počinje zauzimati značajnu ulogu u ljudskom društvu. Kako se sve više zapaža pozitivan utjecaj psa na ljudsko raspoloženje i na njegovo fizičko i psihičko zdravlje, tako se pas počinje sve više koristiti u grani medicine. Obukom terapijskog psa započinje razvoj intervencija potpomognutih životinjama. Tako se terapijski psi počinju koristiti u rehabilitacijske, edukacijske i psihoterapijske svrhe. Osim...
Utjecaj tjelesne aktivnosti na holističko zdravlje osobe
Utjecaj tjelesne aktivnosti na holističko zdravlje osobe
Ingrid Šimara
UVOD: Definicija zdravlja prema Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji jest da je zdravlje stanje potpune tjelesne, mentalne i socijalne dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje čovjeka usko je povezano s tjelesnom aktivnošću koja je zapravo civilizacijska potreba modernog čovjeka, a bavljenje istom ima čitav niz pozitivnih učinaka na čovjekovo zdravlje. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživana je tiskana literatura vezana za temu kao i online baze...
Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Lucija Zulić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica tijekom trudnoće te u kolikom intenzitetu su se psihičke tegobe pojavljivale. U istraživanju su sudjelovale 103 trudnice koje su dobrovoljno pristale ispuniti anketni upitnik. Istraživanje je provedeno pomoću online anketnog upitnika kreiranog za potrebe izrade ovog rada koji je sadržavao sociodemografska pitanja te pitanja o trudničkoj hiperemezi i utjecaju na psihičko zdravlje trudnica. ...
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Dragan Novaković
Cilj:Ispitati utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata. Ispitanici su bili pacijenti Doma zdravlja Beli Manastir i korisnici Doma umirovljenika Beli Manastir. U istraživanju se koristio anonimni upitnik. Rezultati: Ispitivane osobe koje borave u domu umirovljenika su starije, značajno su većom ocjenom ocijenili tvrdnju da stare dobro, u usporedbi sa svojim vršnjacima i...
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Matija Ančić
Cilj istraživanja: analizirati i prikazati utjecajne čimbenike marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova. Nacrt studije: provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: ispitanici su pripadnici generacija Z, Y, X i baby boomera. Za prikupljanje podataka koristio se online anketni upitnik FormsAppa. Rezultati: u istraživanju je sudjelovalo 108 ispitanika. Statistički je značajna razlika između generacija kojoj ispitanici pripadaju. Ispitanici...
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Dora Visković
Cilj: Cilj ovog provedenog istraživanja bio je ispitati učestalost anteriornog pomaka diska (APD) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Ispitanici i metode: Istraživanjem anteriornog pomaka diska obuhvaćeno je 133 studenata. Bio je korišten veći prigodni uzorak (n = 133), a ispitivanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine. Ispitanici su dali podatke u anamnestičkom listovima...
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Alessia Cerin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost i razlog ekstrakcije umnjaka u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 51 ispitanik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan...
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Kristijana Vošćak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi učestalost infekcija kirurških rana djece liječene na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb te utvrditi kliničke ishode. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 136 ispitanika koji su zbog potrebe za kirurškom intervencijom bili hospitalizirani na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju od 1. 6. 2021. do 31....

Paginacija