Paginacija

Nomofobia kod mladih
Nomofobia kod mladih
Iva Zovko
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi razinu nomofobije kod mladih. NACRT STUDIJE: presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju potencijalne nomofobije kod mladih ispitano je 105 adolescenata. Upitnik se sastojao od dvaju dijelova. Prvi dio upitnika se odnosi na demografske podatke ispitanika: spol, dob, obrazovanje, ocjena u protekloj školskoj godini i vrijeme provedeno na mobitelu. Drugi dio upitnika odnosi se na skalu nomofobije, koju je kreirao Yildirim, te je slobodna za...
Novija saznanja o fizioterapijskom pristupu u liječenju lumboishialgije
Novija saznanja o fizioterapijskom pristupu u liječenju lumboishialgije
Blaž Soldo
Uvod: Lumboishialgija je veliki ekonomski i javnozdravstveni problem u cijelom svijetu jer pogađa radno sposobnu populaciju. Važnu ulogu u prevenciji lumboishialgije ima edukacija stanovništva. Postupci: Podaci za ovaj pregledni rad uzeti su iz domaćih i stranih izvora stručne literature u tiskanim izdanjima i objavljenih putem interneta. Podacima putem interneta pristupljeno je preko općih pretraživača, specijalnih pretraživača i portala, slobodno dostupnih časopisa i...
Nuspojave korištenja hormonalne oralne kontracepcije u usnoj šupljini
Nuspojave korištenja hormonalne oralne kontracepcije u usnoj šupljini
Jelena Pavličić
Uvod: Današnja kontracepcija uključuje sve metode usmjerene na izbjegavanje neželjene trudnoće. Dijelimo ih na one koje uključuju korištenje lijekova (spermicid, hormonska kontracepcija itd.). i one koje su bez lijekova (redovita apstinencija, barijerne metode, sterilizacija). Hormonska kontracepcija može se primijeniti oralno, transdermalno ili vaginalno u obliku intramuskularne injekcije ili potkožne implantacije. Postupci: Glavni mehanizam djelovanja je sinergijski,...
Obilježja nomofobije među adolescentima
Obilježja nomofobije među adolescentima
Ivana Meter
Cilj istraživanja: Pregledom stručne i znanstvene literature i objavljenih studija te provedbom ankete, istražiti učestalost i obilježja nomofobije među adolescentima te povezanost nomofobije s osjećajima depresivnosti, anksioznosti i stresa. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 358 učenika (219 djevojaka i 139 mladića) od prvih do završnih razreda srednjih škola na području grada Virovitice. Svi ispitanici, uz prethodnu suglasnost roditelja i ravnatelja škola,...
Odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci
Odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci
Lucija Antolović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je rada ispitati odnos percepcije socijalne podrške i školskog uspjeha učenika Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara, Vinkovci. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci, a istraživanje je provedeno online putem, preko Google forms-a. U istraživanju je ispitano 104 adolescenta, od kojih je 78 ženskih...
Određivanje plućnih volumena i kapaciteta metodom spirometrije kod zdravih mladih ispitanika
Određivanje plućnih volumena i kapaciteta metodom spirometrije kod zdravih mladih ispitanika
Barbara Bošnjak
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u vrijednostima plućnih volumena i kapaciteta kod zdravih mladih ispitanika oba spola te utjecaj pojedinih parametara (plućne bolesti, sport) na promjenu plućnih parametara. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 33 zdrava mlada ispitanika oba spola (20 žena i 13 muškaraca), dobi 20-24 godine. Svi ispitanici su popunjavali anketu sa svojim osobnim podacima (dob, spol, tjelesna visina i težina te...
Operacija lumbalne kralježnice-fizikalni i psihološki aspekti oporavka
Operacija lumbalne kralježnice-fizikalni i psihološki aspekti oporavka
Hrvoje Bašić
Uvod: Smanjena fizička aktivnosti utječe na slabu mišićnu potporu kralježničnom stupu, što može uzrokovati različita oštećenja lumbalne kralježnice zbog nepravilnog biomehaničkog opterećenja. Operacija lumbalne kralježnice ima određene rizike i moguće neželjene nuspojave, koje vrlo stresno djeluju na pacijenta. Fizioterapeuti stručnim i predanim pristupom uvelike mogu olakšati preoperativnu pripremu i postoperativni oporavak svakom pacijentu. Postupci: Za potrebe pisanja...
Oralne higijenske navike i oralno zdravlje studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Oralne higijenske navike i oralno zdravlje studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Toni Klepo
Cilj: Cilj je ovoga istraživanja ispitati navike vezane uz održavanje oralnoga zdravlja studenata 4. i 5. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija te studenata diplomskoga studija Sestrinstvo. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije, u razdoblju od lipnja do rujna 2022. u ordinaciji dentalne medicine. Anketni upitnik je, uz dopuštenje autora, preuzet iz već objavljenoga znanstvenog rada (Pellizze i...
Oralne manifestacije bolesti COVID-a 19
Oralne manifestacije bolesti COVID-a 19
Karla Roksandić
Cilj istraživanja: Opći cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost pojavljivanja oralnih manifestacija nakon bolesti COVID-19 kod studenata FDMZ-a. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na studentima dentalne medicine Ispitanici i metode: Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju su studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Kriterij za sudjelovanje u istraživanju je da su svi sudionici, njih 169 preboljeli bolest COVID-19. Anketno...
Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Oralne manifestacije vitaminskih deficita kod djece
Magdalena Šoštarić
Uvod: Vitamini su biokatalizatori koji imaju važnu ulogu u organizmu ljudi. Dijele se prema topljivosti na dvije osnovne vrste: vitamini topljivi u mastima i vitamini topljivi u vodi. Prikaz teme: Svaki deficit vitamina ima teže ili lakše posljedice na usnu šupljinu djeteta. Deficit vitamina A i D očituje se kao hipoplastičnost na caklini zuba koji dokazano utječe na pojavnost karijesa i nastanak parodontnih bolesti. Od anomalija se pojavljuje ektodermalna displazija. Vitamin E...
Oralni status beskontaktnih sportaša
Oralni status beskontaktnih sportaša
Slavka Malikova
Cilj: U ovome istraživanju cilj je bio utvrditi postoje li razlike u oralnome statusu beskontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 40 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina. Ispitivanu skupinu od 20 ispitanika činili su rekreativni i natjecateljski sportaši koji se bave beskontaktnim sportovima. Kontrolnu skupinu od 20 ispitanika činili su slučajni posjetitelji...
Oralni status kontaktnih sportaša
Oralni status kontaktnih sportaša
Maša Matić
Cilj: Glavni je cilj ovoga istraživanja usporediti oralni status kontaktnih sportaša s nesportašima. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 40 ispitanika u dobi od 18 do 44 godine. Ispitivanu skupinu činilo je 20 ispitanika koji su trenirali nogomet, vaterpolo i boks. Ostalih 20 ispitanika činilo je kontrolnu skupinu. To su bili slučajni posjetitelji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u...

Paginacija