Paginacija

Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Tea Ugarković
Cilj istraživanja: cilj istraživanja je stjecanje boljeg uvida, razumijevanja osjećaja i ponašanja te probira na emocionalne poteškoće sa osvrtom na specifične karakterološke osobitosti ispitanika. Ustroj studije: istraživanje je provedeno kao presječna studija primjenom verificiranih upitnika. Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 40 osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti podijeljenih u dvije skupine – novootkriveni bolesnici i bolesnici koji se liječe...
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Dorotea Lučić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između preboljenja COVID- 19 i narušene ravnoteže. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u svibnju 2022. godine na 20 zdravstvenih djelatnika. Osnovni sociodemografski podaci i informacije o preboljenju COVID-19 prikupljeni su anketom. Antropometrijske karakteristike ispitanika izmjerene su centimetarskom vrpcom i vagom dok je testiranje ravnoteže provedeno Single leg...
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Filip Popić
Cilj istraživanja: ispitati bavljenje tjelesnom aktivnosti s obzirom na dob ispitanika i njihove razlike te faktore koji potencijalno utječu na ometanje bavljenja tjelesnom aktivnosti Nacrt studije: provedena je presječna studija Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 ispitanika na području grada Osijeka. Ispitanici su pripadnici dviju dobnih skupina ispitivanih u ovom istraživanju. Jedna su dobna skupina ispitanici od osamnaeste do tridesete godine života dok je...
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Ivona Kapša
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 142 studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Sudjelovali su studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, sestrinstva, dentalne higijene te integriranog sveučilišnog studija dentalne medicine. Upitnik je osmišljen kako bi se...
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Karolina Lukić
Cilj istraživanja: Ispitati prediktore kvalitete života i depresije kod oboljelih od multiple skleroze, razliku kvalitete života i depresije s obzirom na inkontinenciju. Ispitati povezanost kvalitete života i depresije s demografskim varijablama i inkontinencijom. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 156 bolesnika multiple skleroze. Istraživanje je provedeno pomoću 26 anonimnih anketnih pitanja uključujući sociodemografska...
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Ankica Lulić
Cilj rada: Ispitati koliko dob utjeĉe na pojavu komorbiditeta, koje su bolesti najĉešće te kakav utjecaj imaju komorbiditeti na procjenu anesteziološkog rizika. Nacrt studije: Provedena studija je prospektivna. Bolesnici i metode: Istraţivanje je provedeno na Zavodu za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju KBC-a Zagreb. Uzorak su bolesnici starije ţivotne dobi s prijelomom bedrene kosti hospitalizirani u ĉetveromjeseĉnom razdoblju od 2. sijeĉnja do 1. svibnja 2022....
Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Nataša Juranić
Cilj istraživanja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi imaju li kožne bolesti/promjene utjecaja na psihičko zdravlje ispitanika koji od njih boluju. Ustroj studije. Ustroj studije čini presječno istraživanje. Ispitanici i metode. Ispitanici ovog istraživanja su studenti sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva. U anketnom upitniku sudjelovao je 61 ispitanik. Rezultati. Rezultati provedenog istraživanja govore kako kožne...
Utjecaj pandemije Covid-19 na razvoj stresa, emocionalnih poteškoća i kvalitetu života kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj pandemije Covid-19 na razvoj stresa, emocionalnih poteškoća i kvalitetu života kod oboljelih od multiple skleroze
Anamarija Šoltić
Cilj: Istražiti koliki utjecaj pandemija bolesti COVID-19 ima na razvoj stresa, emocionalnih teškoća i kvalitetu života osoba oboljelih od multipleskleroze. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe oboljele od multiple skleroze. Ispitanici su upitnike popunjavali uz pomoć obrasca postavljenog na internetu, a upitnik je bio u potpunosti anoniman. Osobe oboljele od multiple skleroze dobrovoljno su sudjelovale u istraživanju te upitnik nisu morale...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na dentalni turizam u Republici Hrvatskoj
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na dentalni turizam u Republici Hrvatskoj
Dino Maras
Cilj: Ciljevi ovoga presječnog istraživanja su istražiti sociodemografska i socioekonomska obilježja svih zaposlenika u dentalnom turizmu, njihova mišljenja o utjecajima aktualne pandemije na svakodnevni rad, obilježja njihova rada s klijentima poliklinika koje se bave dentalnim turizmom tijekom aktualne pandemije i ocijeniti postoji li povezanost između promatranih varijabli. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U presječnom istraživanju sudjelovalo je...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života osoba starije životne dobi
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života osoba starije životne dobi
Jelena Romanić Han
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj pandemije COVID-19 na kvalitetu života kod osoba starije dobi. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su bile osobe oba spola, starije od 60 godina, koje su pristale na istraživanje. Kao instrument korišten je anketni upitnik koji je formuliran za potrebe ovog istraživanja. Sastojao se od dva dijela. Prvi dio pitanja odnosio se na demografske podatke, a drugi dio upitnika sadrži pitanja pomoću kojih će...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na mentalno zdravlje medicinskih sestara i medicinskih tehničara Opće županijske bolnice Požega
Valentina Tvrdy
Uvod: Pandemija bolesti COVID -19 utjecala je na zdravlje i živote više od milijun ljudi cijelog svijeta. Preopterećenost zdravstvenog sustava utjecala je na pružatelje zdravstvenih usluga, odnosno na medicinske sestre i tehničare koji se bore na prvoj crti kako bi zaštitili živote svih oboljelih pacijenata, a koji se smatraju jednom od najranjivijih skupina za razvoj psihičkih smetnji. Cilj: Ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih sestara i tehničara Opće...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Antonio Lozić
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti i neaktivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo prije pojave i nakon pojave pandemije uzrokovane Sars-CoV-2 virusom. U istraživanje je također cilj utvrditi razlike s obzirom na spol, dob i bračni status. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom siječnja i veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 143 ispitanika. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog...

Paginacija