Paginacija

Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Andrea Vučković
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti vrijednosti bilirubina u novorođenčadi iz uzorka krvi i transkutanim mjerenjem. NACRT STUDIJE: Presječna studija s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: Retrospektivno istraživanje je provedeno u Klinici za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb u vremenskom razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021. godine. U istraživanje je uključena novorođenčad koja su u navedenom razdoblju razvila hiperbilirubinemiju, a bilo je potrebno...
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Ana Kapusta
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo poslom neonatalnih medicinskih sestara/tehničara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanice je činilo 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Podatci su prikupljani Upitnikom o zadovoljstvu poslom Minnesota i Upitnikom o općim podatcima. REZULTATI: Ispitanici su bili 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske...
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Nives Balog
Cilj istraživanja: Cilj ove studije je istražiti razinu subjektivnog doživljaja iskustva tijekom pandemije i epidemioloških mjera i ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je u istraživanju ukupno 102 ispitanika, pacijenata liječenih putem Dnevne bolnice. Od ukupnog broja ispitanika u uzorku su ukupno 74 osobe ženskoga spola i 28 osoba muškoga...
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Tea Ugarković
Cilj istraživanja: cilj istraživanja je stjecanje boljeg uvida, razumijevanja osjećaja i ponašanja te probira na emocionalne poteškoće sa osvrtom na specifične karakterološke osobitosti ispitanika. Ustroj studije: istraživanje je provedeno kao presječna studija primjenom verificiranih upitnika. Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 40 osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti podijeljenih u dvije skupine – novootkriveni bolesnici i bolesnici koji se liječe...
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Dorotea Lučić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između preboljenja COVID- 19 i narušene ravnoteže. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u svibnju 2022. godine na 20 zdravstvenih djelatnika. Osnovni sociodemografski podaci i informacije o preboljenju COVID-19 prikupljeni su anketom. Antropometrijske karakteristike ispitanika izmjerene su centimetarskom vrpcom i vagom dok je testiranje ravnoteže provedeno Single leg...
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Filip Popić
Cilj istraživanja: ispitati bavljenje tjelesnom aktivnosti s obzirom na dob ispitanika i njihove razlike te faktore koji potencijalno utječu na ometanje bavljenja tjelesnom aktivnosti Nacrt studije: provedena je presječna studija Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 ispitanika na području grada Osijeka. Ispitanici su pripadnici dviju dobnih skupina ispitivanih u ovom istraživanju. Jedna su dobna skupina ispitanici od osamnaeste do tridesete godine života dok je...
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Ivona Kapša
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 142 studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Sudjelovali su studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, sestrinstva, dentalne higijene te integriranog sveučilišnog studija dentalne medicine. Upitnik je osmišljen kako bi se...
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Karolina Lukić
Cilj istraživanja: Ispitati prediktore kvalitete života i depresije kod oboljelih od multiple skleroze, razliku kvalitete života i depresije s obzirom na inkontinenciju. Ispitati povezanost kvalitete života i depresije s demografskim varijablama i inkontinencijom. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 156 bolesnika multiple skleroze. Istraživanje je provedeno pomoću 26 anonimnih anketnih pitanja uključujući sociodemografska...
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Ankica Lulić
Cilj rada: Ispitati koliko dob utjeĉe na pojavu komorbiditeta, koje su bolesti najĉešće te kakav utjecaj imaju komorbiditeti na procjenu anesteziološkog rizika. Nacrt studije: Provedena studija je prospektivna. Bolesnici i metode: Istraţivanje je provedeno na Zavodu za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju KBC-a Zagreb. Uzorak su bolesnici starije ţivotne dobi s prijelomom bedrene kosti hospitalizirani u ĉetveromjeseĉnom razdoblju od 2. sijeĉnja do 1. svibnja 2022....
Utjecaj koronavirusne bolesti na tjelesnu aktivnost i kondiciju kod članova profesionalnog folklornog ansambla
Utjecaj koronavirusne bolesti na tjelesnu aktivnost i kondiciju kod članova profesionalnog folklornog ansambla
Angela Butorac
Cilj istraživanja: Statistički utvrditi u kojoj su mjeri preboljenje koronavirusnce bolesti i boravak u karanteni utjecali na tjelesnu kondiciju ispitanika koji su se do tada svakodnevno bavili tjelesnim vježbanjem. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su članovi profesionalnog folklornog ansambla. Za prikupljanje podataka koristio se online anonimni anketni upitnik Google Formsa koji je djelo autora te je strukturiran od 22 pitanja. Anketu su...
Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Utjecaj kožnih bolesti na psihičko zdravlje pojedinca
Nataša Juranić
Cilj istraživanja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi imaju li kožne bolesti/promjene utjecaja na psihičko zdravlje ispitanika koji od njih boluju. Ustroj studije. Ustroj studije čini presječno istraživanje. Ispitanici i metode. Ispitanici ovog istraživanja su studenti sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva. U anketnom upitniku sudjelovao je 61 ispitanik. Rezultati. Rezultati provedenog istraživanja govore kako kožne...
Utjecaj masaže i kineziterapije na oporavak nakon trudnoće - prikaz slučaja
Utjecaj masaže i kineziterapije na oporavak nakon trudnoće - prikaz slučaja
Ivan Buneta
Cilj rada: Masažu i tehnike fizikalne terapije treba propisati od prvog dana postporođajne rehabilitacije kako bi se poboljšalo psiho-emocionalno stanje i povećala fizička izvedba žene. Postporođajna je masaža važna kao i prenatalna masaža. Odrastanje bebe te devet mjeseci trudnoće i razdoblje nakon poroda uzimaju veliki danak tijelu. Žensko se tijelo najbrže oporavlja uz pravilan san, odmor, lagano kretanje, prehranu i hidrataciju. Većina majki toliko je zauzeta brigom o maloj...

Paginacija