Paginacija

Preliminarne antropološke analize specifičnih patoloških promjena na ljudskoj kralježnici
Preliminarne antropološke analize specifičnih patoloških promjena na ljudskoj kralježnici
Snježana Schuster
Cilj istraživanja: Provesti antropološke analize specifičnih patoloških promjena na uzorcima ljudske kralježnice poput Schmorlovih defekata i interpretirati utjecaj aktivnosti svakodnevnog života na nastanak istih. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 1.783 kralježaka, prirodno mumificiranih kostura iz kripte dominikanske crkve u Vácu u Mađarskoj s kraja 17. do početka 19. stoljeća. Istraživanje je provedeno u...
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Valentina Putarek
UVOD: Farmakorezistentna epilepsija epilepsija je kod koje se unatoč terapiji ne postiže zadovoljavajuća kontrola bolesti. Uspjeh liječenja ovisi o kirurškom odstranjenju epileptogenog žarišta. Cilj je rada pomoću dostupne literature definirati farmakorezistenu epilepsiju, semiologiju epileptičkih napadaja, prikazati najnovije smjernice u dijagnostičkoj obradi farmakorezistentne epilepsije i pojasniti ulogu medicinske sestre u predoperativnoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom...
Prevalencija ageizma starijih osoba kod zdravstvenih djelatnika
Prevalencija ageizma starijih osoba kod zdravstvenih djelatnika
Lucija Mlađenović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati prevalenciju ageizma starijih osoba u zdravstvenih djelatnika koji s njima rade. NACRT STUDIJE: U diplomskom radu riječ je o presječnom istraživanju. MATERIJALI I METODE: Uzorak su činili zdravstveni djelatnici koji rade sa starijim osobama na klinikama za kirurgiju, onkologiju, unutarnje bolesti i neurologiju te izvanredni studenti diplomskog studija Sestrinstva osječkog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Svetoj Nedjelji. Anketni upitnik bio...
Prevalencija mišićno-koštane boli u stomatologa u Republici Hrvatskoj
Prevalencija mišićno-koštane boli u stomatologa u Republici Hrvatskoj
Petra Pantalon
Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi prevalenciju boli mišićno – koštanog sustava te ispitati čimbenike povezane s boli među stomatolozima na području Republike Hrvatske Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja do lipnja 2022. putem online upitnika platforme Google Forms. Upitnik je modificirana verzija standardiziranog nordijskog upitnika koji je javno dostupan. U istraživanju je...
Prevalencija ovisnosti o vježbanju kod studenata
Prevalencija ovisnosti o vježbanju kod studenata
Ivana Živkov
Cilj istraživanja: Ispitati prevalenciju ovisnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o vježbanju. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 319 studenata. Provedeno je od 9. 11. 2021. do 7. 2. 2022. online upitnikom. Prvi su dio upitnika opći sociodemografski podatci, drugi dio samoprocjena kvalitete života i treći dio Skala ovisnosti o vježbanju (engl. Exercise Dependence Scale-21, EDS-21). Rezultati:...
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Ivona Jagušt
Ciljevi: Cilj istraživanja je ispitati pušačke navike i osobne stavove zdravstvenih djelatnika u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u odnosu na sociodemografske karakteristike i varijable koje se odnose na pušenje. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine na populaciji zdravstvenih djelatnika zaposlenih u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. U istraživanju je...
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Jurica Tušek
Uvod: Rast i razvoj djeteta su usko povezani s prijelomima kostiju u dječjoj dob pa je poznavanje normalnog rasta i razvoja od ključne važnosti u liječenju prijeloma i planiranju kirurških zahvata u svim vrstama prijeloma kostiju u djece. Operativno liječenje postaje trend u pedijatrijskoj ortopediji, a podrazumijeva stabilizaciju prijeloma poravnavanjem bez primjene gipsa ili udlage te unutarnju fiksaciju prijeloma koja se vrši žicama, pločama, vijcima ili čavlima. Postupci:...
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Prijeoperacijska i poslijeoperacijska zdravstvena njega bolesnice s karcinomom vrata maternice
Lora Galić
Uvod: Rak vrata maternice zloćudna je bolest koja se razvija u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Grlić maternice mogu oblagati mnoge dobroćudne promjene i izrasline. U početku se obično pojavljuju crvene mrlje, a kasnije lezije na vratu maternice. Oštećenja su većinom premaligna te ih nazivamo cervikalnim intraepitelnim neoplazijama (CIN) ili displazijom. Cilj rada: Cilj rada je prikazati primjenu procesa zdravstvene njege, utvrđivanje problema, definiranje ciljeva i...
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Petra Mijatović
Uvod: Od kardiovaskularnih bolesti u svijetu svake godine premine čak 17,5 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti uzrok kod 45 % preminulih osoba. Osim smrti uzrokuju i veliki broj invaliditeta, a sve se može spriječiti odgovarajućom prevencijom u kojoj sudjeluje multidisciplinarni tim. Postupci: Podatci za pisanje rada dobiveni su iz stručnih članaka, knjiga i mrežnih stranica. Internetske baze podataka su: Hrčak, PubMed, Scopus, Web of Science. Prikaz teme:...
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Marko Jurko
UVOD: Ljudsko je tijelo najsloženiji mehanizam koji nalazimo u prirodi. Svako liječenje, tretman i pristup mora uzeti u obzir cjelovitost i neodvojivost čovjeka. Feldenkrais metoda (FM) nastoji djelovati na taj način. POSTUPCI: Pri pisanju diplomskoga rada poslužili smo se rezultatima 57 studija. Od toga je 8 knjižne građe, a 49 studija preuzeto je s online baze podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskoga rada. PRIKAZ TEME: FM je vještina kretanja uz minimalno...
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Primjena fizikalne terapije kod hernije diska
Ines Kolundžić
Cilj rada: Cilj ovog rada je pomoću prikaza slučaja prikazati problematiku hernije diska, primjenu fizikalne terapije u njenom liječenju te ulogu fizioterapeuta tijekom liječenja. Opis slučaja: Kralježnica predstavlja osnovnu građu trupa, a njen slabinski dio kako, je najmasivniji, trpi najveći pritisak. Upravo taj pritisak doprinosi pomicanju i pucanju intervertebralnog diska koji povezuje dva kralješka, a to stanje se naziva hernija diska. Bolesnica je u segmentu L4-L5 imala...
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...

Paginacija