Paginacija

Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Procjena cijeljenja apikalnog parodontitisa nakon jednoposjetnog i višeposjetnog endodontskog liječenja
Lucija Hero
Cilj: Procijeniti i usporediti cijeljenje periapikalne kosti nakon jednoposjetne i višeposjetne endodontske terapije zuba s dijagnozom kroničnog apikalnog parodontitisa. Metode: Za procjenu cijeljenja AP korištene su peraipikalne rendgenske snimke zuba napravljene odmah nakon završenog endodontskog liječenja i 6 mjeseci nakon završetka terapije. Periapikalni status liječenih zuba procijenivao se pomoću periapikalnog indeksa (engl. periapical index scoring system – PAI)....
Procjena kvalitete života prije i nakon alveotomije donjih umnjaka kod pušača i nepušača
Procjena kvalitete života prije i nakon alveotomije donjih umnjaka kod pušača i nepušača
Luka Ostojić
Cilj istraživanja: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati razlike u kvaliteti života između pušača i nepušača prije i nakon provedenog zahvata alveotomije donjih umnjaka. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao prospektivna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 26 dobrovoljnih ispitanika podijeljenih u dvije skupine (11 pušača i 15 nepušača). Istraživanje je provedeno s pomoću anketnog upitnika izrađenog za potrebe istraživanja, koji su sudionici...
Procjena razine stresa studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Procjena razine stresa studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Klara Račan
Cilj istraživanja: ispitati razinu stresa i njegovu povezanost s određenim čimbenicima kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U provedenom istraživanju ispitanici su studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sa smjerova fizioterapije, sestrinstva i dentalne medicine. Korišten je online anketni upitnik. Za testiranje povezanosti varijabli korišten je koeficijent korelacije. ...
Procjena rizika od nastanka dekubitusa u kućnim uvjetima kod pacijenata oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta
Procjena rizika od nastanka dekubitusa u kućnim uvjetima kod pacijenata oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta
Laura Filipović
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja procijeniti rizik od nastanka dekubitusa kod bolesnika oboljelih od cerebrovaskularnog inzulta koji se po otpustu iz bolnice vraćaju u svoju obitelj/svoj dom. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali bolesnici koji su preboljeli cerebrovaskularni inzult, a korisnici su zdravstvene njege u kući Ustanove za zdravstvenu njegu Jadranka Plužarić. Istraživanje je provedeno na 45 bolesnika. Kao...
Procjena spuštenih stopala (pes planus) kod djece u Osnovnoj školi "Blaž Tadijanović"
Procjena spuštenih stopala (pes planus) kod djece u Osnovnoj školi "Blaž Tadijanović"
Marija Vučinić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti i procijeniti kolika je učestalost pojavnosti spuštenoga stopala kod učenika Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ciljana skupina ispitanika bila su djeca tri prva razreda Osnovne škole „Blaž Tadijanović“. Od ukupno 41 ispitanika, u istraživanju je sudjelovalo 25 dječaka i 16 djevojčica u dobi od sedam i osam godina. Istraživanje je provedeno u skladu s Etičkim kodeksom...
Procjena uspješnosti inicijalne parodontološke terapije analizom kartona pacijenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Procjena uspješnosti inicijalne parodontološke terapije analizom kartona pacijenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Marko Babić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je procijenti uspješnost inicijalne parodontološke terapije analizom kartona pacijenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo analizu kartona 36 parodontoloških pacijenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koji su obrađivani od strane studentata kroz 3...
Procjena učestalosti disfagija kod pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Procjena učestalosti disfagija kod pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Petar Sebastijan Bručić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati kolika je učestalost pojave disfagije među pacijentima Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju te usporedba s obzirom na specifična obilježja. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 40 ispitanika, pacijenata Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastoji od tri dijela: sociodemografski podaci (dob, spol,...
Procjena učestalosti horizontalnog i vertikalnog gubitka alveolarne kosti analizom panoramskih snimaka pacijenata u ordinacijama dentalne medicine
Procjena učestalosti horizontalnog i vertikalnog gubitka alveolarne kosti analizom panoramskih snimaka pacijenata u ordinacijama dentalne medicine
Dorotea Bralo
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost horizontalnog i vertikalnog gubitka alveolarne kosti analizom panoramskih snimaka pacijenata u ordinacijama dentalne medicine. Nacrt studije: Prosječno istraživanje provedeno u ordinacijama dentalne medicine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo ispitivanje zdravstvenog stanja 71 pacijenta u ordinacijama dentalne medicine. Za potrebe istražiavanja...
Procjena učestalosti pojavljivanja periapikalnih ostitičkih procesa kod endodontsko liječenih zuba u kliničkoj praksi
Procjena učestalosti pojavljivanja periapikalnih ostitičkih procesa kod endodontsko liječenih zuba u kliničkoj praksi
Božena Sorić
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati učestalost pojavljivanja periapikalnih ostitičkih procesa kod endodontski liječenih zuba analizom panoramskih snimki pacijenata Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Ispitanici i metode: Istraživanje je imalo prigodan uzorak (n = 106) i bilo je anonimnog tipa. Prikupljene su ortopantomogramske snimke i kartoni pacijenata. Kod svakog pacijenta analizirala su se...
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Procjena znanja i stavova učenika završnih razreda nezdravstvenih i zdravstvenih srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji o pružanju prve pomoći kod zastoja srca
Ivan Ivanković
Cilj istraživanja: Ispitati razinu znanja o pružanju prve pomoći kod zastoja srca kod učenika završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su učenici završnih razreda srednjih škola u Požeško-slavonskoj županiji. Istraživanje je provedeno upitnikom, a sadržavao je podatke o spolu, srednjoj školi koju ispitanici pohađaju i pitanja kojima se ispitalo znanje i stavovi ispitanika....
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Psihički poremećaji u gerijatrijskoj dobi
Stjepan Turina
Uvod: Mentalne bolesti su česte, no nerijetko i zanemarivane bolesti u osoba starije životne dobi. U starijoj populaciji su najčešći mentalni poremećaji anksioznost i depresija te Alzheimerova bolest, no zbog stigme, pogrešnih informacija i uvjerenja o starenju, oboljele osobe nerijetko ne primaju odgovarajuću njegu, a liječenje se često svodi na farmakološko liječenje čime se rijetko kada uspije riješiti pitanje mentalnog zdravlja i dobrobiti pacijenta. Rješavanje pitanja...
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Psihološko stanje medicinskih sestara nakon smrti djeteta u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Antonija Adamović
Cilj istraživanja: Ispitati te utvrditi kako stres i smrt djeteta utječu na psihičko stanje medicinskih sestara. Nacrt studije: Provedena je presječna studija u razdoblju od 05. lipnja do 20. lipnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanika. Ispitanici su bile medicinske sestre Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kriterij za uključivanje u istraživanje bilo je radno mjesto na Klinici za pedijatriju,...

Paginacija