Paginacija

Utjecaj stacionarne rehabilitacije totalne endoproteze kuka na anksioznost,depresiju I stres
Utjecaj stacionarne rehabilitacije totalne endoproteze kuka na anksioznost,depresiju I stres
Davorka Žitka
Cilj istraživanja: Željelo se ispitati utječe li stacionarna rehabilitacija nakon totalne endoproteze kuka pozitivno na anksioznost, depresiju i stres pacijenata. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali pacijenti koji su nakon ugradnje totalne endoproteze kuka upućeni na stacionarno liječenje u ustanovu za specijalnu rehabilitaciju u Daruvaru u trajanju od 21 dana. U istraživanju je upotrijebljen javno dostupni DASS-21 upitnik koji...
Utjecaj terapije relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju kod pacijenata s bruksizmom
Utjecaj terapije relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju kod pacijenata s bruksizmom
Iva Mikulec
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učinak terapije bruksizma relaksacijskom udlagom na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju, razinu razvijenog stresa i anksioznosti prije i nakon terapije te učinak relaksacijske udlage na oralne navike pacijenta. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno na području grada Osijeka. Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo 27 ispitanika kojima je dijagnosticiran bruksizam u dobi od 22 do 64 godine starosti....
Utjecaj terapijskih pasa na  oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Utjecaj terapijskih pasa na oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Ivana Namačinski
Suživot čovjeka i psa, od samog se početka mijenja i razvija te pas počinje zauzimati značajnu ulogu u ljudskom društvu. Kako se sve više zapaža pozitivan utjecaj psa na ljudsko raspoloženje i na njegovo fizičko i psihičko zdravlje, tako se pas počinje sve više koristiti u grani medicine. Obukom terapijskog psa započinje razvoj intervencija potpomognutih životinjama. Tako se terapijski psi počinju koristiti u rehabilitacijske, edukacijske i psihoterapijske svrhe. Osim...
Utjecaj tjelesne aktivnosti na holističko zdravlje osobe
Utjecaj tjelesne aktivnosti na holističko zdravlje osobe
Ingrid Šimara
UVOD: Definicija zdravlja prema Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji jest da je zdravlje stanje potpune tjelesne, mentalne i socijalne dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje čovjeka usko je povezano s tjelesnom aktivnošću koja je zapravo civilizacijska potreba modernog čovjeka, a bavljenje istom ima čitav niz pozitivnih učinaka na čovjekovo zdravlje. POSTUPCI: Za potrebe pisanja ovog diplomskog rada pretraživana je tiskana literatura vezana za temu kao i online baze...
Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica
Lucija Zulić
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj trudničke hiperemeze na psihičko zdravlje trudnica tijekom trudnoće te u kolikom intenzitetu su se psihičke tegobe pojavljivale. U istraživanju su sudjelovale 103 trudnice koje su dobrovoljno pristale ispuniti anketni upitnik. Istraživanje je provedeno pomoću online anketnog upitnika kreiranog za potrebe izrade ovog rada koji je sadržavao sociodemografska pitanja te pitanja o trudničkoj hiperemezi i utjecaju na psihičko zdravlje trudnica. ...
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Dragan Novaković
Cilj:Ispitati utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata. Ispitanici su bili pacijenti Doma zdravlja Beli Manastir i korisnici Doma umirovljenika Beli Manastir. U istraživanju se koristio anonimni upitnik. Rezultati: Ispitivane osobe koje borave u domu umirovljenika su starije, značajno su većom ocjenom ocijenili tvrdnju da stare dobro, u usporedbi sa svojim vršnjacima i...
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Utjecajni čimbenici marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova
Matija Ančić
Cilj istraživanja: analizirati i prikazati utjecajne čimbenike marketinga i menadžmenta pri farmakološkim kampanjama OTC lijekova. Nacrt studije: provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: ispitanici su pripadnici generacija Z, Y, X i baby boomera. Za prikupljanje podataka koristio se online anketni upitnik FormsAppa. Rezultati: u istraživanju je sudjelovalo 108 ispitanika. Statistički je značajna razlika između generacija kojoj ispitanici pripadaju. Ispitanici...
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Učestalost anteriornog pomaka diska kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Dora Visković
Cilj: Cilj ovog provedenog istraživanja bio je ispitati učestalost anteriornog pomaka diska (APD) kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u obliku presječne studije. Ispitanici i metode: Istraživanjem anteriornog pomaka diska obuhvaćeno je 133 studenata. Bio je korišten veći prigodni uzorak (n = 133), a ispitivanje je provedeno u ožujku i travnju 2022. godine. Ispitanici su dali podatke u anamnestičkom listovima...
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Učestalost i razlozi ekstrakcije umnjaka u specijalističkoj ordinaciji oralne kirurgije
Alessia Cerin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost i razlog ekstrakcije umnjaka u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Nacrt studije: Presječno istraživanje u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan Siber u Osijeku. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 51 ispitanik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za oralnu kirurgiju Stjepan...
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Učestalost infekcije kirurških rana na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Kristijana Vošćak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi učestalost infekcija kirurških rana djece liječene na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb te utvrditi kliničke ishode. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 136 ispitanika koji su zbog potrebe za kirurškom intervencijom bili hospitalizirani na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju od 1. 6. 2021. do 31....
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Merkaš
Cilj: Cilj rada ispitati je učestalost internetskoga nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati uključenost učenika u internetsko nasilje u odnosu na školu koju pohađaju, ispitati znanje učenika o tome što podrazumijeva pojam internetskoga nasilja u odnosu na školu koju pohađaju. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici koji pohađaju Zdravstvenu i veterinarsku školu, te Poljoprivredno...
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Kristina Krajnović
Cilj: Ispitati učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 302 ispitanice s područja Vukovarskosrijemske županije. Istraživanje je provedeno pomoću anonimnog upitnika, provedenog online u Google Forms formi od veljače do travnja 2021. godine. Rezultati: Rezultatima je utvrđeno kako postoji značajna statistička povezanost između ...

Paginacija