Paginacija

Upućenost rodilja u novorođenački probir
Upućenost rodilja u novorođenački probir
Martina Granoša
Cilj istraživanja: Ispitati upućenost rodilja u program novorođenačkog probira i njegove prednosti, ispitati razliku u mišljenju prema sociodemografskim podatcima te ispitati mišljenje rodilja o ulozi medicinske sestre u informiranju o novorođenačkom probiru. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 150 ispitanica, rodilja (od 23 do 59 godina). Podatci su prikupljeni anonimnom anketom. Rezultati: Najviše ispitanica, čak njih...
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Usporedba percepcije skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine Preddiplomskog studija Sestrinstvo
Kasandra Musović
Cilj istraživanja Cilj je ovoga istraživanja bio istražiti postoje li razlike u percepciji skrbi između hrvatskih i slovenskih studenata prve i treće godine preddiplomskog studija sestrinstva s obzirom na države, spol, godinu studija (dob) te vrstu studija (redoviti ili izvanredni). Nacrt studije Studija je ustrojena kao presječna studija. Ispitanici i metode Ispitanici su studenti prve i treće godine studija na preddiplomskom studiju Sestrinstvo pri Fakultetu za dentalnu...
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Usporedba procjene sagorijevanja medicinskih sestara u jedinicama intenzivnog liječenja u skrbi za djecu i odrasle Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Mateja Adamović
Cilj istraživanja: Utvrditi postoje li razlike u sagorijevanju (Burnout Syndrome) na poslu između medicinskih sestara u Jedinicama intenzivnog liječenja za odrasle i medicinskih sestara na Jedinicama intenzivnog liječenja za novorođenčad i djecu. Nacrt studije: Ovo istraživanje je ustrojeno kao deskriptivna presječna (cross-sectional study) studija koja se provodila u razdoblju od 01. lipnja do 01. srpnja 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ispitanici i metode:...
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Dolores Modrić
Cilj istraživanja: Usporediti prakse tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima za vaskularnu kirurgiju na području Republike Hrvatske, ispitati znanja i stavove medicinskih sestara i tehničara o suvremenom tretmanu kroničnih rana te razviti smjernice za kliničku praksu. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među medicinskim sestrama i tehničarima na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj. Sudjelovalo je 87...
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Nives Balog
Cilj istraživanja: Cilj ove studije je istražiti razinu subjektivnog doživljaja iskustva tijekom pandemije i epidemioloških mjera i ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je u istraživanju ukupno 102 ispitanika, pacijenata liječenih putem Dnevne bolnice. Od ukupnog broja ispitanika u uzorku su ukupno 74 osobe ženskoga spola i 28 osoba muškoga...
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Tea Ugarković
Cilj istraživanja: cilj istraživanja je stjecanje boljeg uvida, razumijevanja osjećaja i ponašanja te probira na emocionalne poteškoće sa osvrtom na specifične karakterološke osobitosti ispitanika. Ustroj studije: istraživanje je provedeno kao presječna studija primjenom verificiranih upitnika. Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 40 osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti podijeljenih u dvije skupine – novootkriveni bolesnici i bolesnici koji se liječe...
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Ivona Kapša
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 142 studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Sudjelovali su studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, sestrinstva, dentalne higijene te integriranog sveučilišnog studija dentalne medicine. Upitnik je osmišljen kako bi se...
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Karolina Lukić
Cilj istraživanja: Ispitati prediktore kvalitete života i depresije kod oboljelih od multiple skleroze, razliku kvalitete života i depresije s obzirom na inkontinenciju. Ispitati povezanost kvalitete života i depresije s demografskim varijablama i inkontinencijom. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 156 bolesnika multiple skleroze. Istraživanje je provedeno pomoću 26 anonimnih anketnih pitanja uključujući sociodemografska...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na tjelesnu aktivnost studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Antonio Lozić
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu tjelesne aktivnosti i neaktivnosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo prije pojave i nakon pojave pandemije uzrokovane Sars-CoV-2 virusom. U istraživanje je također cilj utvrditi razlike s obzirom na spol, dob i bračni status. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno tijekom siječnja i veljače 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 143 ispitanika. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog...
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Utjecaj parodontne bolesti na krvožilni sustav
Beata Brechelmacher
Cilj: Cilj ovoga rada bio je prikaz povezanosti između oralnog i općeg zdravlja koja je dugo bila predmet istraživanja. Mnoge su studije pokazale da je potencijalna parodontopatija povezana s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Prikaz teme: Oralne infekcije i koronarna bolest su bolesti koje imaju zajednički uzrok u više dodirnih točaka. Najčešći oblik parodontne bolesti je kronični i agresivni parodontitis. On se ponajviše javlja u osoba starije životne dobi,...
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Utjecaj plesnog pokreta na psihofizičko zdravlje žena
Antonia Krolo
Cilj istraživanja: Ispitati kakav utjecaj ima plesni pokret s emocionalnom komponentom na psihičko i fizičko zdravlje žena, utvrditi postojanje razlika u odnosu na dob, razinu obrazovanja, mjesto stanovanja, bračni status, ekonomski status i plesnu skupinu. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 62 ispitanice koje su bile uključene u ples s emocionalnom komponentom kroz tri plesne skupine. Upotrijebljen je anonimni upitnik s ...
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Utjecaj pružene socijalne podrške na poboljšanje funkcionalne neovisnosti kod bolesnika nakon moždanog udara
Veronika Ivandić
Uvod: Moždani se udar prema uzroku nastanka može podijeliti na ishemijski i hemoragijski. Neovisno o kojem od njih se radi, oboljeli mogu imati ozbiljne posljedice. Iako nije do kraja istražena, važnost pružanja socijalne podrške i uključivanja obitelji u skrb bolesnika je neupitna. Postupci: Podatci za pisanje završnog rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka kao što su: Scopus, Medline, Embasa, PubMed, EBSCO, Hrčak i Google Scholar te uz pomoć...

Paginacija