Paginacija

Utjecaj rada u operacijskim dvorana na stres kod medicinskih sestara/tehničara
Utjecaj rada u operacijskim dvorana na stres kod medicinskih sestara/tehničara
Mia Kantolić
Cilj istraživanja. Ispitati jačinu stresa na poslu medicinskih sestara/tehničara u operacijskim dvoranama, ispitati imaju li sociodemografska obilježja značajnu ulogu u doživljavanju stresa te ispitati imaju li svakodnevne nepredviđene i neplanirane situacije, administrativni poslovi te sukobi s kolegama značajnu ulogu u stresu. Nacrt studije. Provedeno je presječno istraživanje. Kriterij je uključivanja u istraživanje bio rad u operacijskim dvoranama KBC-a Osijek. ...
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za  kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Utjecaj smjenskog rada na pažnju kod medicinskih sestara zaposlenih na Klinici za kirurgiju KBC a Osijek i poremećaji cirkardijarnih ritmova-budnosti i spavanja
Ana Mehičić
Cilj istraživanja: Utvrditi postoji li značajan utjecaj rada u smjenama na prisutnost poremećaja spavanja i poremećaja pažnje kod medicinskih sestara i tehničara; utvrditi ovisi li utjecaj smjenskog rada na poremećaje spavanja i pažnje medicinskih sestara i tehničara s obzirom na odjel na kojem rade ili broj godina koje rade u smjenama; utvrditi postoji li razlika u cirkadijalnom ritmu između smjenskih i nesmjenskih radnika. Nacrt studije: Provedeno je prosječno...
Utjecaj terapijskih pasa na  oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Utjecaj terapijskih pasa na oporavak bolesnika sa duševnim smetnjama
Ivana Namačinski
Suživot čovjeka i psa, od samog se početka mijenja i razvija te pas počinje zauzimati značajnu ulogu u ljudskom društvu. Kako se sve više zapaža pozitivan utjecaj psa na ljudsko raspoloženje i na njegovo fizičko i psihičko zdravlje, tako se pas počinje sve više koristiti u grani medicine. Obukom terapijskog psa započinje razvoj intervencija potpomognutih životinjama. Tako se terapijski psi počinju koristiti u rehabilitacijske, edukacijske i psihoterapijske svrhe. Osim...
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenje
Dragan Novaković
Cilj:Ispitati utjecaj života u domu umirovljenika i kućnim uvjetima na uspješno starenja. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata. Ispitanici su bili pacijenti Doma zdravlja Beli Manastir i korisnici Doma umirovljenika Beli Manastir. U istraživanju se koristio anonimni upitnik. Rezultati: Ispitivane osobe koje borave u domu umirovljenika su starije, značajno su većom ocjenom ocijenili tvrdnju da stare dobro, u usporedbi sa svojim vršnjacima i...
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost internetskog nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Merkaš
Cilj: Cilj rada ispitati je učestalost internetskoga nasilja kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati uključenost učenika u internetsko nasilje u odnosu na školu koju pohađaju, ispitati znanje učenika o tome što podrazumijeva pojam internetskoga nasilja u odnosu na školu koju pohađaju. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja bili su punoljetni učenici koji pohađaju Zdravstvenu i veterinarsku školu, te Poljoprivredno...
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije
Kristina Krajnović
Cilj: Ispitati učestalost isključivog dojenja na području Vukovarsko-srijemske županije. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 302 ispitanice s područja Vukovarskosrijemske županije. Istraživanje je provedeno pomoću anonimnog upitnika, provedenog online u Google Forms formi od veljače do travnja 2021. godine. Rezultati: Rezultatima je utvrđeno kako postoji značajna statistička povezanost između ...
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Irela Petrinović
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost komplikacija dojenja od strane majki, povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s brojem djece te povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s načinom poroda. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno prospektivno te dijelom retrospektivno. Provedeno je od 1.1.2020. do 1.5.2021. Anonimnim anketnim upitnicima prikupljeni su podatci majki koje su rodile u vremenu provođenja istraživanja na području rada patronažne sestre Doma zdravlja Zagreb...
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Maja Crnolatac
Cilj istraživanja: Istražiti učestalost psihosomatskih simptoma (PSS) i rizične činitelje za njihovu pojavu među učenicima srednjih škola Brodsko-posavske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. obuhvatilo je učenike prvih i završnih razreda srednjih škola na području grada Slavonskog Broda koje pohađaju djeca s područja Brodsko-posavske županije. Ispitanici su ispunili...
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Elena Marenić
Cilj istraživanja: Ispitati učinak fizioterapije kod oboljelih od MS-e ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije, te vidjeti postoje li razlike u odgovorima s obzirom na spol, razinu obrazovanja, radni ili bračni status ispitanika te tip MS-e. Ustroj studije: Istraživanje koje je provedeno u svrhu izrade ovog diplomskog rada odgovara prosječnom istraživanju na uzorku od 75 ispitanika. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe koje su oboljele od multiple skleroze. Osobe...
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Višnja Išasegi
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje studenata studija sestrinstva o učinkovitosti online nastave. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 102 studenta preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Studenti su popunjavali anoniman upitnik s 32 pitanja putem obrasca na internetu. Ispitanici su dobrovoljno sudjelovali u istraživanju, a njihova...
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Zabrinutost bolesnika prilikom hospitalizacije povodom operacijskog zahvata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Barbara Horvatić
Cilj: Ispitati zabrinutost bolesnika tijekom boravka u bolnici uslijed COVID-19 pandemije u odnosu na sociodemografske podatke. Nacrt istraživanja: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe starije od 18 godina koje su hospitalizirane radi hitnog ili planiranog operativnog zahvata u Kliničkom bolničkom centru Osijek na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Podaci su prikupljeni anonimnim anketnim upitnikom u kojemu su pacijenti samostalno...
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID-19
Antonija Matković
Cilj istraživanja: Cilj je ispitati zabrinuto st rodilja za novorođenče i sebe tijekom boravka u rodilištu, a uslijed pandemije COVID 19 u odnosu na dob, broj poroda i stručnu spremu. Ustroj studije : Provedeno je presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2021. godine na Klinici za g i nekologiju i opstetriciju, Odjel rodilišta, Kliničkoga bolničkog centra Osijek, a obuhvatilo je 100 rodilja. Upitnik se sastojao od dva dijela....

Paginacija