Paginacija

Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Viktorija Hajdek
Uvod: Svake godine stotine tisuća zdravstvenih djelatnika izloženi su smrtonosnim bolestima poput HIV-a i hepatitisa C kao posljedica ubodnog incidenta zbog ozljeda iglom i oštrih predmeta. S današnjom tehnologijom, medicinske sestre se više ne trebaju suočavati s tako visokim rizicima. Incident je neplanirani, neželjeni događaj koji ne uzrokuje značajnu ozljedu (privremena nesposobnost za rad tijekom najviše tri dana), ali negativno utječe na izvedbu dodijeljenog zadatka. ...
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Monika Kos Gašparić
Cijepljenje je vrlo učinkovita preventivna mjera u borbi protiv zaraznih bolesti. Cilj: Cilj istraživanja je ispitati informiranost i stavove roditelja o cijepljenju djece. Metode: Sudionici u istraživanju su majke i očevi djece s područja Međimurske županije. Istraživanje je provedeno pomoću samostalno kreiranog upitnika po primjerima iz dosadašnjih sličnih istraživanja. Prvi dio upitnika sastoji se od pitanja o spolu, dobi, stupnju obrazovanja, radnom statusu,...
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Zrinka Čelebić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi razlike u znanjima i percepciji studenata studija sestrinstva o poremećajima iz autističnog spektra, u odnosu na dob, spol, zaposlenost te stupanj studija. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje u 2022. godini. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 201 studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u rasponu od 19. do 50. godine. Za...
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tomislav Balatinac
Cilj: Cilj ovoga rada bio je ispitati zaposlenike KBC-a Osijek o njihovim iskustvima i situacijama u kojima su se nalazili za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: Istraţivanje se provodilo meĊu medicinskim sestrama/tehniĉarima zaposlenim u KBC-u Osijek. U svrhe istraţivanja korištena je anketa kreirana za ovo istraţivanje kojoj su pristupili medicinske sestre/tehniĉari koji su za vrijeme pandemije radili s oboljima od COVID-19. Na anketu se odazvalo ukupno 72...
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Mateja Jurič
Cilj: Ispitati razlike kognitivnog funkcioniranja prema dobi, spolu i razini stručne spreme. Nacrt studije: Provedeno presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Osobe starije životne dobi na području rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb – Centar. Isključni kriterij: dijagnoza demencije. Istraživanje provedeno pomoću anketnog upitnika i Mini-Cog testa. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 62 ispitanika, od toga 39 ženskog i 23 muškog spola. Uzorak ispitanika:...
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Luka Franjić
Cilj istraživanja: Steći bolja saznanja o stavovima i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji. Nacrt studije: Presječno istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 74 studenata prosječne dobi 21.3 godine, od čega je 51 žena i 23 muškaraca. Podatci su prikupljani pomoću anonimnog anketnog upitnika vlastite izrade sastavljenog od 25...
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Tamara Krušlin
Uvod. Covid -19 pandemija je bolest zasnovana na naglom pogoršanju respiratornog statusa. Pacijenti nisu u mogućnosti tolerirati nedostatak kisika ni u najmanjoj mjeri, što uzročno posljedično može dovesti do potrebe za aparatom za disanje. Skrb za takve pacijente je specifična, zahtjeva dobro poznavanje mehaničke ventilacije i njezine primjene, kao i jako dobru procjenu kliničkog stanja pacijenata. Postupci. U je ovom radu je korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne...
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Vice Pantalon
Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi korištenje privremenih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine u Osijeku. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do lipnja 2022. godine, te se temelji na anonimnom anketnom upitniku kojeg su ispitanici samostalno i dobrovoljno ispunili. Sudjelovalo je 60 ispitanika. Rezultati: Uzorak ispitanika čini 43 žene (72 %) i 17 muškaraca (28 %)....
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Marko Pongrac
Cilj istraživanja: Cilj je rada istražiti i pobliže objasniti trenutnu COVID-19 situaciju s gledišta stručnih ljudi u vodećim javnozdravstvenim organizacijama, odnosno iz stručnog aspekta koji se temelji na znanstvenom istraživanju te ih usporediti sa shvaćanjem istih informacija koje dolaze do ljudi u svakodnevnici koji te iste informacije analiziraju s nestručnog gledišta u Hrvatskoj i u svijetu. Populacija iz koje će se oblikovati uzorak stručni su ljudi u odnosu...
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Dajana Lazić
Uvod: juvenilni gingivitis i parodontitis upalne su promjene u parodontnom tkivu ograničene na gingivu, ali prodiru i u dublja područja parodontnog tkiva te je zbog toga važno poznavati njihove uzroke i simptome. Postupci: literatura koja je korištena dostupna je na internetskim stranicama Medline, Scopus, Embasa te PubMed. Jednako tako, za izradu ovoga rada korištene su i druge internetske stranice, kao i knjiga Pedodoncija. Sva prikupljena literatura nije starija od pet godina, a...
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Ivan Veber
Uvod: Padovi predstavljaju ozbiljan i česti problem s kojim se susreće starija populacija. Republika Hrvatska zauzima mjesto u grupi zemalja sa znatnim porastom broja starijih osoba. Padovi ostavljaju negativan učinak na kakvoću života povrijeđenih, kao i ogromne ekonomske i financijske posljedice društvu. Postupci: Podatci za pisanje diplomskog rada prikupljeni su pregledavanjem internetskih baza podataka poput Cochrane-a, PubMed-a i ScienceDirect-a. Također, korištena je...
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Ema Čutura
UVOD: Karcinom je najčešći uzrok smrtnosti u većini dijelova svijeta, a trenutno je najčešća prepreka postizanju poželjnog očekivanog životnog vijeka u većini zemalja. Karcinom jajnika jedan je od najčešćih ginekoloških karcinoma koji zauzimaju treće mjesto nakon raka vrata maternice i raka maternice. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na rizik od razvoja karcinoma jajnika. Jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj raka jajnika je dob. Simptomi karcinoma...

Paginacija