Pages

Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Zrinka Čelebić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi razlike u znanjima i percepciji studenata studija sestrinstva o poremećajima iz autističnog spektra, u odnosu na dob, spol, zaposlenost te stupanj studija. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje u 2022. godini. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 201 studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u rasponu od 19. do 50. godine. Za...
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tomislav Balatinac
Cilj: Cilj ovoga rada bio je ispitati zaposlenike KBC-a Osijek o njihovim iskustvima i situacijama u kojima su se nalazili za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: Istraţivanje se provodilo meĊu medicinskim sestrama/tehniĉarima zaposlenim u KBC-u Osijek. U svrhe istraţivanja korištena je anketa kreirana za ovo istraţivanje kojoj su pristupili medicinske sestre/tehniĉari koji su za vrijeme pandemije radili s oboljima od COVID-19. Na anketu se odazvalo ukupno 72...
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Mateja Jurič
Cilj: Ispitati razlike kognitivnog funkcioniranja prema dobi, spolu i razini stručne spreme. Nacrt studije: Provedeno presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Osobe starije životne dobi na području rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb – Centar. Isključni kriterij: dijagnoza demencije. Istraživanje provedeno pomoću anketnog upitnika i Mini-Cog testa. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 62 ispitanika, od toga 39 ženskog i 23 muškog spola. Uzorak ispitanika:...
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Luka Franjić
Cilj istraživanja: Steći bolja saznanja o stavovima i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji. Nacrt studije: Presječno istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 74 studenata prosječne dobi 21.3 godine, od čega je 51 žena i 23 muškaraca. Podatci su prikupljani pomoću anonimnog anketnog upitnika vlastite izrade sastavljenog od 25...
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Tamara Krušlin
Uvod. Covid -19 pandemija je bolest zasnovana na naglom pogoršanju respiratornog statusa. Pacijenti nisu u mogućnosti tolerirati nedostatak kisika ni u najmanjoj mjeri, što uzročno posljedično može dovesti do potrebe za aparatom za disanje. Skrb za takve pacijente je specifična, zahtjeva dobro poznavanje mehaničke ventilacije i njezine primjene, kao i jako dobru procjenu kliničkog stanja pacijenata. Postupci. U je ovom radu je korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne...
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Vice Pantalon
Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi korištenje privremenih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine u Osijeku. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do lipnja 2022. godine, te se temelji na anonimnom anketnom upitniku kojeg su ispitanici samostalno i dobrovoljno ispunili. Sudjelovalo je 60 ispitanika. Rezultati: Uzorak ispitanika čini 43 žene (72 %) i 17 muškaraca (28 %)....
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Marko Pongrac
Cilj istraživanja: Cilj je rada istražiti i pobliže objasniti trenutnu COVID-19 situaciju s gledišta stručnih ljudi u vodećim javnozdravstvenim organizacijama, odnosno iz stručnog aspekta koji se temelji na znanstvenom istraživanju te ih usporediti sa shvaćanjem istih informacija koje dolaze do ljudi u svakodnevnici koji te iste informacije analiziraju s nestručnog gledišta u Hrvatskoj i u svijetu. Populacija iz koje će se oblikovati uzorak stručni su ljudi u odnosu...
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Dajana Lazić
Uvod: juvenilni gingivitis i parodontitis upalne su promjene u parodontnom tkivu ograničene na gingivu, ali prodiru i u dublja područja parodontnog tkiva te je zbog toga važno poznavati njihove uzroke i simptome. Postupci: literatura koja je korištena dostupna je na internetskim stranicama Medline, Scopus, Embasa te PubMed. Jednako tako, za izradu ovoga rada korištene su i druge internetske stranice, kao i knjiga Pedodoncija. Sva prikupljena literatura nije starija od pet godina, a...
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Ivan Veber
Uvod: Padovi predstavljaju ozbiljan i česti problem s kojim se susreće starija populacija. Republika Hrvatska zauzima mjesto u grupi zemalja sa znatnim porastom broja starijih osoba. Padovi ostavljaju negativan učinak na kakvoću života povrijeđenih, kao i ogromne ekonomske i financijske posljedice društvu. Postupci: Podatci za pisanje diplomskog rada prikupljeni su pregledavanjem internetskih baza podataka poput Cochrane-a, PubMed-a i ScienceDirect-a. Također, korištena je...
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Ema Čutura
UVOD: Karcinom je najčešći uzrok smrtnosti u većini dijelova svijeta, a trenutno je najčešća prepreka postizanju poželjnog očekivanog životnog vijeka u većini zemalja. Karcinom jajnika jedan je od najčešćih ginekoloških karcinoma koji zauzimaju treće mjesto nakon raka vrata maternice i raka maternice. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na rizik od razvoja karcinoma jajnika. Jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj raka jajnika je dob. Simptomi karcinoma...
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Marija Ferić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 124 ispitanika tijekom siječnja i veljače 2022. godine, za potrebe završnog rada Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje provedeno je anketnim upitnikom. U istraživanju su sudjelovali stanovnici Levanjske...
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Klasifikacija položaja donjih trećih molara u kliničkoj praksi
Bruno Ružević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati učestalost položaja impaktiranih donjih trećih molara kod pacijenata privatne ordinacije dentalne medicine u Splitu. Nacrt studije: Korišten je deskriptivni nacrt istraživanja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno tijekom travnja i svibnja 2022. godine prilikom čega je ukupno pregledano 218 ortopantomogramskih rendgenskih snimki odraslih pacijenata muškog i ženskog spola. Kriterij uključivanja u studiju bio je...

Pages