Pages

In vitro ispitivanje antimikrobne aktivnosti deset vrsta meda na oralnim streptokokima grupa Mutans i Mitis
In vitro ispitivanje antimikrobne aktivnosti deset vrsta meda na oralnim streptokokima grupa Mutans i Mitis
Vjeran Vrtarić
Cilj: u ovome istraživanju cilj je bio ispitati antibakterijsko djelovanje 10 vrsta meda na streptokokima grupa mutans i mitis. Ustroj studije: pokusno istraživanje. Materijali i metode: antimikrobni učinci deset vrsta meda ispitani su na 3 bakterijska ATCC soja iz grupe mutans (Streptococcus mutans) i iz grupe mitis (Streptococcus oralis, Streptococcus sanguinis), modificiranom metodom agar dilucije. Bakterijske suspenzije su nanešene na Müller-Hinton agar s 5 % defibrinirane...
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
In vitro ispitivanje utjecaja oralnih sredstava za ispiranje usne šupljine na sojevima Candida albicans
Anamarija Aleksić
Cilj istraživanja: U ovome znanstveno-istraživačkom radu dokazali smo različito djelovanje vodica za ispiranje usne šupljine na Candidu albicans. Materijali i metode: Ispitivanje je provedeno na sojevima kvasaca Candida albicans koji su dio zbirke sojeva Laboratorija za mikrobiologiju, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Josipa J.J. Strossmayera u Osijeku. Vodice za ispiranje usne šupljine koje smo koristili su: Belosept, Listerine, Curasept, Dontodent, Perio Aid i Oral B....
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Informiranost i osobni stavovi studenata sestrinstva o cjepivima protiv SARS-CoV-2 virusa
Ena Vidović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati informiranost studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o cjepivima protiv COVID-19, načinu informiranja o cjepivima i njihovim stavovima o cijepljenju. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U razdoblju od 16. srpnja do 16. kolovoza ispitano je 100 studenata sestrinstva starosti 18 godina i više koji studiraju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Studenti su ispunili anonimnu, javno dostupnu...
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Informiranost i razina znanja zdravstvenih djelatnika o postupcima i prijavi ubodnog incidenta na radnom mjestu
Viktorija Hajdek
Uvod: Svake godine stotine tisuća zdravstvenih djelatnika izloženi su smrtonosnim bolestima poput HIV-a i hepatitisa C kao posljedica ubodnog incidenta zbog ozljeda iglom i oštrih predmeta. S današnjom tehnologijom, medicinske sestre se više ne trebaju suočavati s tako visokim rizicima. Incident je neplanirani, neželjeni događaj koji ne uzrokuje značajnu ozljedu (privremena nesposobnost za rad tijekom najviše tri dana), ali negativno utječe na izvedbu dodijeljenog zadatka. ...
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Monika Kos Gašparić
Cijepljenje je vrlo učinkovita preventivna mjera u borbi protiv zaraznih bolesti. Cilj: Cilj istraživanja je ispitati informiranost i stavove roditelja o cijepljenju djece. Metode: Sudionici u istraživanju su majke i očevi djece s područja Međimurske županije. Istraživanje je provedeno pomoću samostalno kreiranog upitnika po primjerima iz dosadašnjih sličnih istraživanja. Prvi dio upitnika sastoji se od pitanja o spolu, dobi, stupnju obrazovanja, radnom statusu,...
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Zrinka Čelebić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi razlike u znanjima i percepciji studenata studija sestrinstva o poremećajima iz autističnog spektra, u odnosu na dob, spol, zaposlenost te stupanj studija. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje u 2022. godini. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 201 studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u rasponu od 19. do 50. godine. Za...
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tomislav Balatinac
Cilj: Cilj ovoga rada bio je ispitati zaposlenike KBC-a Osijek o njihovim iskustvima i situacijama u kojima su se nalazili za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: Istraţivanje se provodilo meĊu medicinskim sestrama/tehniĉarima zaposlenim u KBC-u Osijek. U svrhe istraţivanja korištena je anketa kreirana za ovo istraţivanje kojoj su pristupili medicinske sestre/tehniĉari koji su za vrijeme pandemije radili s oboljima od COVID-19. Na anketu se odazvalo ukupno 72...
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Ispitivanje utjecaja prehrambenih navika i životnog stila na kognitivnu sposobnost starijeg stanovništva na podrujčju rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb - Centar
Mateja Jurič
Cilj: Ispitati razlike kognitivnog funkcioniranja prema dobi, spolu i razini stručne spreme. Nacrt studije: Provedeno presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Osobe starije životne dobi na području rada patronažne službe Doma zdravlja Zagreb – Centar. Isključni kriterij: dijagnoza demencije. Istraživanje provedeno pomoću anketnog upitnika i Mini-Cog testa. Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 62 ispitanika, od toga 39 ženskog i 23 muškog spola. Uzorak ispitanika:...
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Luka Franjić
Cilj istraživanja: Steći bolja saznanja o stavovima i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji. Nacrt studije: Presječno istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 74 studenata prosječne dobi 21.3 godine, od čega je 51 žena i 23 muškaraca. Podatci su prikupljani pomoću anonimnog anketnog upitnika vlastite izrade sastavljenog od 25...
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Tamara Krušlin
Uvod. Covid -19 pandemija je bolest zasnovana na naglom pogoršanju respiratornog statusa. Pacijenti nisu u mogućnosti tolerirati nedostatak kisika ni u najmanjoj mjeri, što uzročno posljedično može dovesti do potrebe za aparatom za disanje. Skrb za takve pacijente je specifična, zahtjeva dobro poznavanje mehaničke ventilacije i njezine primjene, kao i jako dobru procjenu kliničkog stanja pacijenata. Postupci. U je ovom radu je korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne...
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Izrada i korištenje privremenih protetskih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine na području grada Osijeka
Vice Pantalon
Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi korištenje privremenih nadomjestaka u ordinacijama dentalne medicine u Osijeku. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do lipnja 2022. godine, te se temelji na anonimnom anketnom upitniku kojeg su ispitanici samostalno i dobrovoljno ispunili. Sudjelovalo je 60 ispitanika. Rezultati: Uzorak ispitanika čini 43 žene (72 %) i 17 muškaraca (28 %)....
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Izvanredna stanja, komunikacija i uloga vodećih javnozdravstvenih organizacija u trenutnoj COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i svijetu
Marko Pongrac
Cilj istraživanja: Cilj je rada istražiti i pobliže objasniti trenutnu COVID-19 situaciju s gledišta stručnih ljudi u vodećim javnozdravstvenim organizacijama, odnosno iz stručnog aspekta koji se temelji na znanstvenom istraživanju te ih usporediti sa shvaćanjem istih informacija koje dolaze do ljudi u svakodnevnici koji te iste informacije analiziraju s nestručnog gledišta u Hrvatskoj i u svijetu. Populacija iz koje će se oblikovati uzorak stručni su ljudi u odnosu...

Pages