Paginacija

Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Povezanost tjelesne aktivnosti i bolova u donjem dijelu leđa kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Karla Rožac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pojavu bolova u donjem dijelu leđa kod studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: 113 ispitanika je sudjelovalo u anketiranju, ispitanika prosječne dobi 23,31±5,1 godinu, od kojih je 91 pripadnica ženskog spola, a 22 muškog spola. Kao mjerni instrument korišten je online anketni upitnik o općim sociodemografskim podacima, s mišljenjima ispitanika o...
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Povezanost tjelesne aktivnosti i nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije
Martina Majsinger
Cilj: Cilj rada je ispitati učestalost bavljenja tjelesnom aktivnošću tijekom nastave na daljinu kod učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Podciljevi rada: ispitati postoji li razlika između bavljenja tjelesnom aktivnošću za vrijeme kontaktne nastave u odnosu na „online“ nastavu, ispitati postoji li razlika u bavljenju tjelesnom aktivnošću u odnosu na spol ili školu koju pohađaju. Ustroj studije: Ustroj studije je presječno istraživanje. ...
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19
Patricia Vulić
Cilj istraživanja: Istražiti povezanost tjelesne aktivnosti s mentalnim zdravljem studenata tijekom pandemije bolesti COVID-19 na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno od kraja studenoga 2020. do kraja siječnja 2021. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 823 studenta (153 muškarca i 670 žena). Podaci su prikupljeni putem online upitnika koji se sastojao od triju dijelova. Prvi je dio obuhvatio opće...
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Povezanost zadovoljstva života i simptoma anksioznosti i depresije kod osoba treće životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji
Danijela Bocka
Uvod: U osnovi zadovoljstvo životom je subjektivna procjena kvalitete vlastita života. Budući da se to vrednovanje zadovoljstva vlastitog života odvija u svakoj osobi, prosudbe o životnom zadovoljstvu imaju veliku kognitivnu komponentu. Mnoštvo je čimbenika koji pridonose životnom zadovoljstvu iz mnogih domena, uključujući poslovne obveze, socijalne veze i partnere, uloge i odnose u obitelji, osobni razvoj, zdravlje, dobrobit i druge. Cilj: Ispitati povezanost anksioznosti i...
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Povijesni razvoj sestrinstva i utjecaj na obrazovanje
Sabina Belačić
Uvod Povijesni razvoj sestrinstva ima početke od kad postoji čovjek i pružanja pomoći kod stradavanja u prirodi, traženju i pripremanju pripravaka za ublažavanje boli, kod porođaja i skrbi za novorođenče do faze umiranja. Sestrinstvo počinje djelovati zasebno od medicine od kraja 19. st. Postupci Za izradu rada korištena je literatura s temom povijesti sestrinstva, medicine i obrazovanja iz objavljenih knjiga i pretraživanih baza podataka: repozitorij unizg, hrčak, google...
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Poštovanje donošenja odluka unutar osnovnih principa biomedicinske etike
Josipa Žderić
Uvod: Nekada prihvaćeno stajalište da je poznavanje medicinskih znanja i vještina dovoljna garancija da će konačna odluka o liječenju u najboljem interesu pacijenta biti ispravna, danas traži i znanstvenu i stručnu procjenu, jer svaka medicinska procjena sadrži skup vrijednosti ili normi koji su izvan raspona medicinskih vrijednosti. Postupci: Podatci koji su korišteni za pisanje završnoga rada prikupljeni su pretraživanjem internetskih baza podataka. Korišteni su članci...
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Preoperativna obrada bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
Valentina Putarek
UVOD: Farmakorezistentna epilepsija epilepsija je kod koje se unatoč terapiji ne postiže zadovoljavajuća kontrola bolesti. Uspjeh liječenja ovisi o kirurškom odstranjenju epileptogenog žarišta. Cilj je rada pomoću dostupne literature definirati farmakorezistenu epilepsiju, semiologiju epileptičkih napadaja, prikazati najnovije smjernice u dijagnostičkoj obradi farmakorezistentne epilepsije i pojasniti ulogu medicinske sestre u predoperativnoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom...
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Prevalencija pušenja među zdravstvenim djelatnicima, njihove pušačke navike i osobni stavovi u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Ivona Jagušt
Ciljevi: Cilj istraživanja je ispitati pušačke navike i osobne stavove zdravstvenih djelatnika u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u odnosu na sociodemografske karakteristike i varijable koje se odnose na pušenje. Metode: Provedena je presječna studija. Istraživanje je provedeno u razdoblju od travnja do srpnja 2021. godine na populaciji zdravstvenih djelatnika zaposlenih u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. U istraživanju je...
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Prijelomi kostiju u dječjoj dobi
Jurica Tušek
Uvod: Rast i razvoj djeteta su usko povezani s prijelomima kostiju u dječjoj dob pa je poznavanje normalnog rasta i razvoja od ključne važnosti u liječenju prijeloma i planiranju kirurških zahvata u svim vrstama prijeloma kostiju u djece. Operativno liječenje postaje trend u pedijatrijskoj ortopediji, a podrazumijeva stabilizaciju prijeloma poravnavanjem bez primjene gipsa ili udlage te unutarnju fiksaciju prijeloma koja se vrši žicama, pločama, vijcima ili čavlima. Postupci:...
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Prilagodba stila života za prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti
Petra Mijatović
Uvod: Od kardiovaskularnih bolesti u svijetu svake godine premine čak 17,5 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti uzrok kod 45 % preminulih osoba. Osim smrti uzrokuju i veliki broj invaliditeta, a sve se može spriječiti odgovarajućom prevencijom u kojoj sudjeluje multidisciplinarni tim. Postupci: Podatci za pisanje rada dobiveni su iz stručnih članaka, knjiga i mrežnih stranica. Internetske baze podataka su: Hrčak, PubMed, Scopus, Web of Science. Prikaz teme:...
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Primjena Feldenkrais metode u fizioterapijskoj rehabilitaciji bolesnika
Marko Jurko
UVOD: Ljudsko je tijelo najsloženiji mehanizam koji nalazimo u prirodi. Svako liječenje, tretman i pristup mora uzeti u obzir cjelovitost i neodvojivost čovjeka. Feldenkrais metoda (FM) nastoji djelovati na taj način. POSTUPCI: Pri pisanju diplomskoga rada poslužili smo se rezultatima 57 studija. Od toga je 8 knjižne građe, a 49 studija preuzeto je s online baze podataka i sva literatura odgovara sadržaju diplomskoga rada. PRIKAZ TEME: FM je vještina kretanja uz minimalno...
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Primjena i učestalost ortopedskih uložaka kod nogometaša u Školi nogometa NK Osijek
Ivan Sajko
Cilj istraživanja: Temeljni cilj istraživanja bio je ispitati način primjene ortopedskih uložaka te njihovu učestalost prema potrebama ovisno o zdravstvenom stanju igrača u Školi nogometa NK Osijek Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno istraživanje tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, anonimnim online upitnikom koji se sastojao od 20 pitanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili 104 igrača iz Škole nogometa NK Osijek, uzrasnih kategorija pionira,...

Paginacija