Paginacija

Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Percepcija kvalitete života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom
Anamarija Šimunić
Cilj: Ispitati kvalitetu života kod bolesnika sa zatajenjem srca i akutnim koronarnim sindromom koji se nalaze na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Zavodu za bolesti srca i krvnih žila. Ustroj studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 180 bolesnika. Uključeni su bolesnici pod dijagnozom zatajenja srca, koronarnom bolesti srca i akutnim koronarnim sindromom. U istraživanju je korišten anonimni anketni upitnik koji se...
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Percepcija medicinskih sestara o kvaliteti pružene zdravstvene njege u jedinici intenzivnog liječenja prije i za vrijeme pandemije bolesti Covid-19
Elvira Jukić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati percepciju medicinskih sestara zaposlenih u jedinicama intenzivnog liječenja o kvaliteti pružanja zdravstvene njege prije i za vrijeme pandemije COVID-19. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su medicinske sestre/tehničari zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja Opće bolnice Bjelovar. Uzorak je činilo 57 ispitanika koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju. Sudjelovanje u...
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti  na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Percepcija medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Đurđica Lendić
Uvod: Duhovna skrb u sestrinstvu definira se kao pomoć koju medicinske sestre pružaju vezano uz vjerske i egzistencijalne potrebe bolesnika, uključujući i njihova pitanja o iskustvima smisla i svrhe postojanja. Cilj istraživanja: Ispitati percepciju medicinskih sestara prema duhovnosti na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Nacrt studije: Presječna studija provedena tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode:103 medicinske sestre/tehničara Klinike za...
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Percepcija socijalne podrške na posttraumatski rast kod posttraumatskog stresnog poremećaja
Jelena Kalanj
Cilj istraživanja: ispitati koliko se često javlja fenomen posttraumatskog rasta u pacijenata s posttraumatskim stresnim poremećajem te ispitati povezanost socijalne podrške i posttraumatskog rasta Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Uzorak istraživanja činilo je sveukupno 165 pacijenata liječenih na Odjelu za psihijatriju Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. U istraživanju je kao instrument ispitivanja korišten upitnik sociodemografskih obilježja,...
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa  psihičkim oboljenjima
Percepcija studenata Sestrinstva o osobama sa psihičkim oboljenjima
Martina Cvetković
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li predrasude kod studenata na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo Osijek prema psihički oboljelim osobama. Ispitati utječe li godina studija na percepciju studenata prema psihički oboljelim osobama, odnosno dolazi li obrazovanjem do smanjenja predrasuda i stigmatizacije. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Provedeno je istraživanje putem dobrovoljne, anonimne online ankete. U istraživanju je sudjelovalo...
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Percepcija timova obiteljske medicine Doma zdravlja Osječko baranjske županije o suradnji s patronažnim sestrama
Nina Varžić
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju o suradnji liječnika obiteljske medicine s patronažnom službom te ima li kakve razlike s obzirom na spol, starost, razinu obrazovanja i mjesto rada. Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 93 ispitanika, medicinske sestre i liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji. Istraživanje je provedeno anonimnom anketom koja je izrađena za ovo istraživanje. ...
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Lucija Hren
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u znanju i percepciji trudnica o toksoplazmozi obzirom na dob, obrazovanje, mjesto stanovanja, tromjesečje trudnoće i posjedovanje mačke za kućnog ljubimca. Ispitati povezanost znanja i percepcije s načinom informiranja te prediktore znanja o toksoplazmozi. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovale 172 trudnice u dobi između 18 i 45 godina. Podatci su prikupljeni uz pomoć programa Google Sheets...
Percepcija ženske neplodnosti u javnosti
Percepcija ženske neplodnosti u javnosti
Andreja Predrijevac
Cilj istraživanja: Ispitati percepciju ženske neplodnosti u javnosti, razlike u percepciji u odnosu na mjesto stanovanja, bračni status, stručnu spremu i postavljenu dijagnozu neplodnosti te ispitati povezanost percepcije neplodnosti i dobi ispitanica. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Sudjelovale su 202 ispitanice koje su dobrovoljno pristale na sudjelovanje u istraživanju. Istraživanje je anonimno i provedeno je distribucijom anketnog upitnika putem ...
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Ivana Lalić Pavlak
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja bio ispitati stavove i znanja zdravstvenih djelatnika o neurogenoj orfaringealnoj disfagiji. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkoj bolnici Dubrava od travnja do lipnja 2022. godine među zdravstvenim djelatnicima. U istraživanju je sudjelovalo 107 ispitanika. Za svrhu istraživanja kreiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati: Prema dobivenim rezultatima istraživanja vidljivo je da...
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Renata Apatić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja kroz petogodišnje razdoblje na pedijatrijskim odjelima pet hrvatskih bolnica prikazati osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma. Nacrt studije: Primijenjena je retrospektivna analiza medicinske dokumentacije iz perioda od 01.01.2015. do 31.12.2019. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 14-ero djece u dobi od osam mjeseci do 17 godina. Primijenjen se upitnik sastojao od dva dijela i...
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Ivona Benković
Uvod: Davno, prije otprilike 70 godina, susrećemo se s prvim istraživanjima o tkivnim matičnim stanicama, a znanstvenici toga doba konstatirali su da koštana srž sadržava različite tipove stanica. Transplantacijska terapija hematopoetskim tkivnim stanicama primjenjuje se već pedesetak godina. Tkivne matične stanice iz krvi pupkovine koriste se u liječenju hematoloških i nehematoloških bolesti. Postupci: U ovome radu je pretražena stručna literatura stranih i domaćih...
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Juro Zeba
Uvod: Praćenje mentalnog zdravlja zdravstvenih djelatnika povezano je s kvalitetom ţivota zdravstvenog osoblja i direktno utjeĉe na skrb koju zdravstveno osoblje pruţa. Cilj istraţivanja: Cilj je istraţivanja ispitati razlike u razini anksioznosti i depresije kod medicinskih sestara/tehniĉara koji su pruţali skrb bolesnicima oboljelim od SARS-CoV-2 i onih koji nisu koristili posebnu zaštitnu odjeću u Kliniĉkom bolniĉkom centru Osijek. Ispitanici i metode: U...

Paginacija