Paginacija

Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Percepcija trudnica o toksoplazmozi i štetnim utjecajima na fetus
Lucija Hren
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u znanju i percepciji trudnica o toksoplazmozi obzirom na dob, obrazovanje, mjesto stanovanja, tromjesečje trudnoće i posjedovanje mačke za kućnog ljubimca. Ispitati povezanost znanja i percepcije s načinom informiranja te prediktore znanja o toksoplazmozi. Nacrt studije: presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovale 172 trudnice u dobi između 18 i 45 godina. Podatci su prikupljeni uz pomoć programa Google Sheets...
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Percepcije i znanje zdravstvenih radnika o neurogenoj orofaringealnoj disfagiji
Ivana Lalić Pavlak
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja bio ispitati stavove i znanja zdravstvenih djelatnika o neurogenoj orfaringealnoj disfagiji. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Kliničkoj bolnici Dubrava od travnja do lipnja 2022. godine među zdravstvenim djelatnicima. U istraživanju je sudjelovalo 107 ispitanika. Za svrhu istraživanja kreiran je anonimni anketni upitnik. Rezultati: Prema dobivenim rezultatima istraživanja vidljivo je da...
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Petogodišnja retrospektivna analiza osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma na dječjim odjelima u pet hrvatskih bolnica
Renata Apatić
Cilj istraživanja: Cilj je istraživanja kroz petogodišnje razdoblje na pedijatrijskim odjelima pet hrvatskih bolnica prikazati osobitosti zdravstvene skrbi djece oboljele od Guillain-Barréova sindroma. Nacrt studije: Primijenjena je retrospektivna analiza medicinske dokumentacije iz perioda od 01.01.2015. do 31.12.2019. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 14-ero djece u dobi od osam mjeseci do 17 godina. Primijenjen se upitnik sastojao od dva dijela i...
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Pohrana matičnih stanica krvi iz pupkovine
Ivona Benković
Uvod: Davno, prije otprilike 70 godina, susrećemo se s prvim istraživanjima o tkivnim matičnim stanicama, a znanstvenici toga doba konstatirali su da koštana srž sadržava različite tipove stanica. Transplantacijska terapija hematopoetskim tkivnim stanicama primjenjuje se već pedesetak godina. Tkivne matične stanice iz krvi pupkovine koriste se u liječenju hematoloških i nehematoloških bolesti. Postupci: U ovome radu je pretražena stručna literatura stranih i domaćih...
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Juro Zeba
Uvod: Praćenje mentalnog zdravlja zdravstvenih djelatnika povezano je s kvalitetom ţivota zdravstvenog osoblja i direktno utjeĉe na skrb koju zdravstveno osoblje pruţa. Cilj istraţivanja: Cilj je istraţivanja ispitati razlike u razini anksioznosti i depresije kod medicinskih sestara/tehniĉara koji su pruţali skrb bolesnicima oboljelim od SARS-CoV-2 i onih koji nisu koristili posebnu zaštitnu odjeću u Kliniĉkom bolniĉkom centru Osijek. Ispitanici i metode: U...
Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Maja Kramberger
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati pojavnost infekcije virusom SARS-CoV-2 u odnosu na sustav krvnih grupa pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključeni podatci 778 pacijenta oboljelih od bolesti COVID-19 hospitaliziranih na COVID odjelu OB Karlovac od ožujka 2020. do prosinca 2021. godine. Za istraživanje su prikupljeni podatci iz Bolničkog informacijskog sustava ...
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Uroš Radojčić
Uvod: U modernom društvu već duži niz godina postoji svjetski trend povećanja radnog vremena iz različitih razloga u koje su uključeni i različiti uvjeti rada. Projekcije akcija za sprečavanje bolesti i ozljeda te promicanje zdravih uvjeta i dobrobiti na području zdravlja djelatnika zahtijevaju mjerne podatke koji mogu otkriti odgovarajuće ili neadekvatne radne uvjete koji mogu uzrokovati oboljenja u određenim skupinama djelatnika. Postupci: za potrebe izrade ovog diplomskog...
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Antonia Migles
Uvod: Postpunkcijska glavobolja obično počinje od 12 do 48 sati nakon duralne punkcije koja se može dogoditi nenamjerno tijekom pokušaja epiduralne analgezije ili tijekom kralježnične anestezije kod operativnih intervencija. Glavobolja je obostrano okcipitalno-frontalnog smještaja, tupa bola i promjenjive težine. Glavna karakteristika postpunkcijske glavobolje je njezina ortostatska priroda. Postupci: Podaci potrebni za ovaj rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza...
Potrebe medicinskih sestara i medicinskih tehničara za psihološkom podrškom na radnom mjestu tijekom pandemije COVID-19
Potrebe medicinskih sestara i medicinskih tehničara za psihološkom podrškom na radnom mjestu tijekom pandemije COVID-19
Stefani Papić
Cilj: Cilj je istraživanja istražiti i ispitati promjene u radnom okruženju i postojanje emocionalnih poteškoća kod medicinskih sestara i tehničara tijekom pandemije COVID – 19, ispitati utjecaj pandemije na kvalitetu njihovog života te utvrditi stav studenata sestrinstva o potrebi za psihološkom podrškom na radnom mjestu. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovome istraživanju sudjelovalo je 87 studenata sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i...
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Manuela Atlagović
Uvod: Ageizam se odnosi na stereotipe (kako razmišljamo), predrasude (kako se osjećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) prema drugima ili sebi na temelju dobi. Vjeruje se da svaka druga osoba na svijetu ima neke negativne stavove o osobama starije životne dobi. Cilj: Ispitati postoji li razlika u ageizmu i kvaliteti života ispitanika prema spolu, dobi, bračnom stanju, broju djece i stupnju obrazovanja te ispitati postoji li povezanost između ageizma i kvalitete života...
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika
Jovana Tihomirović
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj ispitati povezanost disfagije s nutritivnim statusom kod neuroloških bolesnika. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici oboljeli od neuroloških bolesti. Istraživanje je provedeno od siječnja do travnja 2022. godine. Koristio se anonimni upitnik s općim podatcima, EAT-10 upitnikom i NRS 2002 nutritivnim probirom. Rezultati: Istraživanje je provedeno na devedeset jednom neurološkom bolesniku s ...
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Vanessa Đurin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost društvenih mreža u fitness industriji na fizičko zdravlje pojedinca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi su ispitati u kojoj mjeri fitness influenceri utječu na samosvijest fizičkog zdravlja za vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati jesu li fitness influenceri usko povezani s potrebama pojedinca za fizičkim zdravljem u vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati da li fitness influenceri...

Paginacija