Pages

Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Informiranost i stavovi roditelja o cijepljenju djece na području Međimurske županije
Monika Kos Gašparić
Cijepljenje je vrlo učinkovita preventivna mjera u borbi protiv zaraznih bolesti. Cilj: Cilj istraživanja je ispitati informiranost i stavove roditelja o cijepljenju djece. Metode: Sudionici u istraživanju su majke i očevi djece s područja Međimurske županije. Istraživanje je provedeno pomoću samostalno kreiranog upitnika po primjerima iz dosadašnjih sličnih istraživanja. Prvi dio upitnika sastoji se od pitanja o spolu, dobi, stupnju obrazovanja, radnom statusu,...
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Informiranost studenata studija Sestrinstva o poremećaju iz spektra autizma
Zrinka Čelebić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi razlike u znanjima i percepciji studenata studija sestrinstva o poremećajima iz autističnog spektra, u odnosu na dob, spol, zaposlenost te stupanj studija. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje u 2022. godini. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 201 studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u rasponu od 19. do 50. godine. Za...
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Iskustva medicinskih sestara/tehničara u KBC Osijek tijekom pandemije bolesti COVID-19
Tomislav Balatinac
Cilj: Cilj ovoga rada bio je ispitati zaposlenike KBC-a Osijek o njihovim iskustvima i situacijama u kojima su se nalazili za vrijeme pandemije COVID-19. Ispitanici i metode: Istraţivanje se provodilo meĊu medicinskim sestrama/tehniĉarima zaposlenim u KBC-u Osijek. U svrhe istraţivanja korištena je anketa kreirana za ovo istraţivanje kojoj su pristupili medicinske sestre/tehniĉari koji su za vrijeme pandemije radili s oboljima od COVID-19. Na anketu se odazvalo ukupno 72...
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Istraživanje o mišljenju i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji
Luka Franjić
Cilj istraživanja: Steći bolja saznanja o stavovima i informiranosti studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek o primjeni PNF koncepta u rehabilitaciji. Nacrt studije: Presječno istraživanje je provedeno tijekom ožujka i travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 74 studenata prosječne dobi 21.3 godine, od čega je 51 žena i 23 muškaraca. Podatci su prikupljani pomoću anonimnog anketnog upitnika vlastite izrade sastavljenog od 25...
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Izazov sestrinske prakse u primjeni mehaničke ventilacije u vrijeme pandemije bolesti COVID 19
Tamara Krušlin
Uvod. Covid -19 pandemija je bolest zasnovana na naglom pogoršanju respiratornog statusa. Pacijenti nisu u mogućnosti tolerirati nedostatak kisika ni u najmanjoj mjeri, što uzročno posljedično može dovesti do potrebe za aparatom za disanje. Skrb za takve pacijente je specifična, zahtjeva dobro poznavanje mehaničke ventilacije i njezine primjene, kao i jako dobru procjenu kliničkog stanja pacijenata. Postupci. U je ovom radu je korištena literatura iz Nacionalne i sveučilišne...
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Juvenilni gingivitis i parodontitis
Dajana Lazić
Uvod: juvenilni gingivitis i parodontitis upalne su promjene u parodontnom tkivu ograničene na gingivu, ali prodiru i u dublja područja parodontnog tkiva te je zbog toga važno poznavati njihove uzroke i simptome. Postupci: literatura koja je korištena dostupna je na internetskim stranicama Medline, Scopus, Embasa te PubMed. Jednako tako, za izradu ovoga rada korištene su i druge internetske stranice, kao i knjiga Pedodoncija. Sva prikupljena literatura nije starija od pet godina, a...
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Karakteristike padova kod starijih osoba i njihova prevencija
Ivan Veber
Uvod: Padovi predstavljaju ozbiljan i česti problem s kojim se susreće starija populacija. Republika Hrvatska zauzima mjesto u grupi zemalja sa znatnim porastom broja starijih osoba. Padovi ostavljaju negativan učinak na kakvoću života povrijeđenih, kao i ogromne ekonomske i financijske posljedice društvu. Postupci: Podatci za pisanje diplomskog rada prikupljeni su pregledavanjem internetskih baza podataka poput Cochrane-a, PubMed-a i ScienceDirect-a. Također, korištena je...
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Karcinom jajnika i uloga medicinske sestre u primjeni kemoterapije
Ema Čutura
UVOD: Karcinom je najčešći uzrok smrtnosti u većini dijelova svijeta, a trenutno je najčešća prepreka postizanju poželjnog očekivanog životnog vijeka u većini zemalja. Karcinom jajnika jedan je od najčešćih ginekoloških karcinoma koji zauzimaju treće mjesto nakon raka vrata maternice i raka maternice. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu utjecati na rizik od razvoja karcinoma jajnika. Jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj raka jajnika je dob. Simptomi karcinoma...
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši
Marija Ferić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati kardiovaskularno zdravlje stanovnika na području Levanjske Varoši. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 124 ispitanika tijekom siječnja i veljače 2022. godine, za potrebe završnog rada Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Ispitanici i metode: Presječno istraživanje provedeno je anketnim upitnikom. U istraživanju su sudjelovali stanovnici Levanjske...
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Kliničke osobitosti pacijenata liječenih od duboke venske tromboze
Andrea Maslov
Cilj istraživanja: Analizirati kliničke osobitosti pacijenata liječenih od DVT u OŽB Vinkovci u svrhu prevencije ponavljanja trombotskog incidenta. Posebni ciljevi su ispitati koliki je udio spontanih i provociranih DVT, povezanost nastanka DVT s nekim od komorbiditeta, učestalost DVT prema dobnoj skupini, prosjek trajanja liječenja i lijekove kojima su pacijenti liječeni. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 103 pacijenta s...
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Komercijalni pripravci za održavanje oralne higijne
Lina Chreki
Uvod: U oralno zdravlje uključena je cjelokupna usna šupljina, zdravlje zuba, parodontnog tkiva, sluznice i žlijezda slinovnica. Veliki broj mikroorganizama nalazi se u usnoj šupljini, ali obrambeni sustav domaćina i mikrobiološki organizmi žive uglavnom u ravnoteži. Kada dođe do poremećaja ravnoteže, postoji mogućnost razvitka bolesti poput karijesa, gingivitisa, parodontitisa, stomatitisa i periimplantitisa. Postupci: Potrebni podaci prikupljeni su pretražujući pojmove...
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Komunikacija i donošenje odluka u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi
Sara Sekulić
Uvod: Pedijatrijska palijativna skrb uključuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu pomoć oboljelom djetetu, i njegovoj obitelji, u rješavanju problema tijekom liječenja i do smrti. U donošenje odluka o tijeku liječenja, uzimajući u obzir dob djeteta, treba uključiti i dijete zajedno s obitelji i članovima tima. Pružanje palijativne pedijatrijske skrbi i asistencija u procesu umiranja djeteta, zahtijeva od medicinske sestre visoku razinu specifičnog znanja, sposobnosti i...

Pages