Pages

Dijete s teškoćama u razvoju - utjecaj na obitelj
Dijete s teškoćama u razvoju - utjecaj na obitelj
Jelena Tahiri
Cilj: Ispitati samoprocjenu utjecaja roditeljske skrbi za dijete s teškoćama u razvoju na kvalitetu života obitelji te ispitati utjecaj sociodemografskih obilježja na kvalitetu života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Metode: istraživanje je provedeno prema principu presječne studije, pri čemu se koristio anonimni validirani upitnik procjene kvalitete života roditelja djece s teškoćama u razvoju i sociodemografski upitnik. Ispitanike su činili roditelji djece s...
Doprinos komunikacije između roditelja hospitalizirane djece i zdravstvenih djelatnika
Doprinos komunikacije između roditelja hospitalizirane djece i zdravstvenih djelatnika
Željka Nikšić
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj diplomskog rada istražiti doprinos komunikacije između roditelja i zdravstvenih djelatnika. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje na Klinici za pedijatriju tijekom ožujka, travnja i svibnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Ispitanici istraživanja roditelji su hospitalizirane djece na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek. U istraživanju je sudjelovalo 112 ispitanika, od toga 96 žena i 16 muškaraca....
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Doprinos samoizolacije i izolacije na medicinske sestre/tehničare u općoj bolnici Virovitica uslijed pandemije bolesti COVID-19
Zoran Malečić
Uvod: Pandemija bolesti COVID-19, od svoje pojave krajem 2019. godine nosi za sobom niz negativnih posljedica. Medicinske sestre/tehničari na radnom mjestu svakodnevno su izloženi povećanom riziku od infekcije, a samim tim i riziku od izricanja mjera izolacije i/ili samoizolacije. Ciljevi: Ispitati mišljene ispitanika o bolesti COVID-19, doprinos samoizolacije i/ili izolacije i pojave pandemije na psihičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Ispitati mišljenje i općenito znanje...
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Društvene mreže i profesionalizam u sestrinstvu
Maja Ciber
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove studenata o utjecaju društvenih mreža na profesionalizam u sestrinstvu te svijest o prednostima i potencijalnim rizicima korištenja društvenih mreža. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 63 studenata sestrinstva. Istraživanje je provedeno putem anonimnog online upitnika u lipnju 2022. godine. U ovom istraživanju korišten je upitnik osmišljen za potrebe...
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija u pedijatriji
Ivana Matošević
UVOD: Ekstrakorporalna membranozna oksigenacija spasonosni je način i značajan dio svakog programa mehaničke cirkulatorne potpore. Postoje značajne razlike u postavljanju i upravljanju ECMO sustavom u pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s odraslima, uključujući indikacije, postavljanje ECMO kruga, kao i mjesta implantacije. ECMO sustav modificirani je kardiopulmonalni premosnički krug, konceptualno sličan onom koji je izumio John Gibbon 1936. godine i koji se trenutačno koristi...
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Emocionalno funkcioniranje i samopercepcija u žena oboljelih od raka dojke
Dunja Bart
Cilj istraživanja: Ispitati emocionalno funkcioniranje i samopercepciju žena oboljelih od raka dojke u odnosu na dob, stručnu spremu, mjesto stanovanja i metodu liječenja. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovala 81 ispitanica. Provedeno je na Zavodu za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek tijekom travnja 2022. primjenom prilagođene hrvatske inačice anonimnog upitnika The Functional Assessment of Cancer Therapy -...
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Emocionalno stanje bolesnika oboljelih od bolesti srca u OŽB Požega
Irena Kukić Vukoja
Uvod: Kardiovaskularni i emocionalni poremećaji dijele zajedničku epidemiologiju, sugerirajući tako temeljne putove koji povezuju ove različite bolesti. Sve veći broj dokaza u literaturi naglašava utjecaj psiholoških odrednica u somatskim bolestima. Cilj: ispitati koja emocionalna stanja utječu na bolesnike oboljele od bolesti srca te odgovore ispitanika usporediti prema sociodemografskim varijablama. Metode: presječna studija. Rezultati: Pronađena je značajna razlika u...
Empatija studenata sestrinstva
Empatija studenata sestrinstva
Natalija Gojak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu empatije studenata prve i druge godine diplomskog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 113 studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji, Podatci su prikupljani Upitnikom o empatiji koji se sastojao od dva dijela. Prvi dio činio je upitnik o demografskim...
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Empatija u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima
Jurica Vrhovec
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati empatiju u sestrinskoj skrbi na COVID odjelima te kako je pojava COVID-19 pandemije utjecala na empatični dio osoblja u svakodnevnom radu s teško oboljelim pacijentima u novonastaloj situaciji. Ispitanici i metode: prosječna studija, provedena na 82 ispitanika. Korišteni podatci dobiveni su anonimnom anketom. Istraživanje je provedeno u Općoj bolnica Zabok i bolnici hrvatskih veterana gdje su ispitanici bili medicinske sestre i...
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Endovaskularni pristup liječanju mioma maternice
Maja Martinčević
Uvod: Miomi su najčešći ginekološki tumori s prevalencijom u rasponu od 70 do 80 posto u žena koje su navršile 50 godina. Prevalencija raste s godinama, a vrhunac doseže u žena u 40- im godinama. Postupci: Literatura potrebna za ostvarivanje ovog rada bit će prikupljena iz široko dostupnih internetskih znanstvenih baza PubMed, Embasa i Hrčak s ključnim riječima korištenim u pretraživanju. Cilj je rada prikazati kako minimalno invazivnim endovaskularnim postupcima ...
Epiduroliza kralježnice
Epiduroliza kralježnice
Svjetlana Stipić
Uvod: Epiduroliza, odnosno Raczov postupak je metoda ublažavanja boli, koja se ubraja u postupke dnevne kirurgije. Upotrebljava se od devedesetih godina prošlog stoljeća, a njezina velika prednost je to što je najmanje invazivna metoda među aktualnim kirurškim tretmanima boli. Postupci: Podaci potrebni za ovaj diplomski rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza pretraživanjem literature Scopus, PubMed, Medline, Embasa i Hrčak. Cilj rada je prikazati kako minimalno invazivnim...
Fizikalna terapija nakon totalne endoproteze koljena - prikaz slučaja
Fizikalna terapija nakon totalne endoproteze koljena - prikaz slučaja
Ana Kovač
UVOD: U uvodu su opisani najčešći problemi u zglobu koljena te je ukratko opisana etiologija, epidemiologija, liječenje, postoperativna i rehabilitacijska njega osteoartritisa koljena. PRIKAZ SLUČAJA: Nakon ugradnje totalne endoproteze koljena pacijent je svakodnevno primao fizikalne terapije u trajanju od tri tjedna. Vrste terapija koje su primijenjene tijekom rehabilitacijskog postupka su: hidroterapija, elektromagnetoterapija, elektrostimulacija, krioterapija i medicinska gimnastika....

Pages