Pages

Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Pojavnost anksioznosti i depresivnosti kod medicinskih sestara/tehničara koji su pružali skrb bolesnicima za vrijeme pandemije SARS-CoV-2 u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Juro Zeba
Uvod: Praćenje mentalnog zdravlja zdravstvenih djelatnika povezano je s kvalitetom ţivota zdravstvenog osoblja i direktno utjeĉe na skrb koju zdravstveno osoblje pruţa. Cilj istraţivanja: Cilj je istraţivanja ispitati razlike u razini anksioznosti i depresije kod medicinskih sestara/tehniĉara koji su pruţali skrb bolesnicima oboljelim od SARS-CoV-2 i onih koji nisu koristili posebnu zaštitnu odjeću u Kliniĉkom bolniĉkom centru Osijek. Ispitanici i metode: U...
Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Pojavnost bolesti COVID-19 u odnosu na krvne grupe pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac
Maja Kramberger
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati pojavnost infekcije virusom SARS-CoV-2 u odnosu na sustav krvnih grupa pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključeni podatci 778 pacijenta oboljelih od bolesti COVID-19 hospitaliziranih na COVID odjelu OB Karlovac od ožujka 2020. do prosinca 2021. godine. Za istraživanje su prikupljeni podatci iz Bolničkog informacijskog sustava ...
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Posljedice dugoročnog rada u smjenama i kvaliteta života zdravstvenih djelatnika
Uroš Radojčić
Uvod: U modernom društvu već duži niz godina postoji svjetski trend povećanja radnog vremena iz različitih razloga u koje su uključeni i različiti uvjeti rada. Projekcije akcija za sprečavanje bolesti i ozljeda te promicanje zdravih uvjeta i dobrobiti na području zdravlja djelatnika zahtijevaju mjerne podatke koji mogu otkriti odgovarajuće ili neadekvatne radne uvjete koji mogu uzrokovati oboljenja u određenim skupinama djelatnika. Postupci: za potrebe izrade ovog diplomskog...
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Postpunkcijska glavobolja kod regionalne analgezije/anestezije
Antonia Migles
Uvod: Postpunkcijska glavobolja obično počinje od 12 do 48 sati nakon duralne punkcije koja se može dogoditi nenamjerno tijekom pokušaja epiduralne analgezije ili tijekom kralježnične anestezije kod operativnih intervencija. Glavobolja je obostrano okcipitalno-frontalnog smještaja, tupa bola i promjenjive težine. Glavna karakteristika postpunkcijske glavobolje je njezina ortostatska priroda. Postupci: Podaci potrebni za ovaj rad biti će prikupljeni iz znanstvenih baza...
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Povezanost ageizma i kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi
Manuela Atlagović
Uvod: Ageizam se odnosi na stereotipe (kako razmišljamo), predrasude (kako se osjećamo) i diskriminaciju (kako se ponašamo) prema drugima ili sebi na temelju dobi. Vjeruje se da svaka druga osoba na svijetu ima neke negativne stavove o osobama starije životne dobi. Cilj: Ispitati postoji li razlika u ageizmu i kvaliteti života ispitanika prema spolu, dobi, bračnom stanju, broju djece i stupnju obrazovanja te ispitati postoji li povezanost između ageizma i kvalitete života...
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Povezanost društvenih mreža u fitness industriji s tjelesnom aktivnošću za vrijeme trajanja pandemije koronavirusne bolesti
Vanessa Đurin
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost društvenih mreža u fitness industriji na fizičko zdravlje pojedinca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19. Specifični ciljevi su ispitati u kojoj mjeri fitness influenceri utječu na samosvijest fizičkog zdravlja za vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati jesu li fitness influenceri usko povezani s potrebama pojedinca za fizičkim zdravljem u vrijeme pandemije koronavirusne bolesti, ispitati da li fitness influenceri...
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika
Sandra Žižić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost duhovnosti i straha od smrti kod gerijatrijskih bolesnika otoka Visa. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 134 ispitanika (42 muškog spola i 92 ženskog spola). Dob ispitanika bila je u rasponu od 65 do 86 i više godina. U svrhu istraživanja korišten je anonimni upitnik formiran za potrebe anketiranja ispitanika. Rezultati: Viša razina duhovnosti uočena je kod starijih osoba u dobi od 65 do...
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući
Ana Pejin
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja „Povezanost empatije i radnog iskustva medicinskih sestara i medicinskih tehničara u zdravstvenoj njezi u kući“ bio je ispitati postoji li veza između radnog iskustva i razine pokazivanja empatije medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji su zaposleni u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Nacrt studije: presječena studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na broju od ukupno 65 medicinskih sestara i medicinskih...
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici
Doris Papac
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost načina života s pojavom boli u kralježnici. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 184 ispitanika. Ciljana skupina bile su osobe koje su u radnom odnosu minimalno 6 mjeseci s područja istočne Slavonije, odnosno Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Istraživanje je obuhvatilo zanimanja iz 5 različitih djelatnosti s obzirom na položaj tijela u kojem provode većinu radnog...
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Povezanost ovisnosti o Facebooku i ovisnosti o internetu kod mladih
Angela Gašparović
Cilj: Ispitati povezanost ovisnosti o Facebooku s ovisnosti o internetu kod mladih. Ispitati postoje li razlike u ovisnosti o internetu i o Facebooku prema demografskim varijablama (dob, spol, mjesto stanovanja, suživot u kućanstvu i obrazovanje), postoji li povezanost ovisnosti o internetu i ovisnosti o Facebooku s dužinom korištenja računala/ smartphonea, te ispitati koji su prediktori ovisnosti o Facebooku od istraživanih varijabli. Metode: Istraživanje je obuhvatilo...
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Povezanost pandemije bolesti COVID-19 s razinom stresa, anskioznosti i depresivnosti medicinskih sestara/tehničara
Mateo Pleša
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost pandemije bolesti COVID-19 i razine stresa, anksioznosti i depresije medicinskih sestara i tehničara. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno po principu presječne studije. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili medicinske sestra i tehničari, ukupno njih 112. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 7.6.2021. do 14.6.2021. godine. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastojao od 5 dijelova: sociodemografski ...
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Povezanost socijalne podrške i kvalitete života osoba starije životne dobi
Stana Schmidt
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati povezanost socijalizacije unutar obitelji i društva na kvalitetu života starijih osoba. Ustroj studije: Provedeno je presječno istraživanje, od veljače 2022. do travnja 2022. godine. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 203 ispitanika, od kojih je 74 muškaraca i 129 žena, dobi u rasponu od 64 do najviše 93 godine. Korištenje baza podataka relevantnih za područje biomedicine i zdravstva, predstavit će utjecaj...

Pages