Pages

Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivima Comirnaty i Spikevax o bolesti COVID-19
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivima Comirnaty i Spikevax o bolesti COVID-19
Mato Knežević
Cilj istraživanja: Ciljeve ovog istraživanja čine: utvrditi postoji li razlika u stavovima i znanju osoba cijepljenih Comirnaty i Spikevax cjepivom o COVID-19 bolesti prema spolu, dobi, stupnju obrazovanja, mjestu stanovanja, financijskom statusu i vrsti cjepiva koje su primili; utvrditi postoji li povezanost stavova i znanja osoba cijepljenih Comirnaty i Spikevax cjepivom o COVID-19 bolesti sa spolom, dobi, stupnjem obrazovanja, mjestom stanovanja, financijskim statusom i vrstom...
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivom Comirnaty i Janssen o bolesti COVID-19
Usporedba stavova i znanja stanovnika Brodsko-posavske županije cijepljenih cjepivom Comirnaty i Janssen o bolesti COVID-19
Karolina Vidović
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja jest ispitati znanje i stavove osoba cijepljenih Comirnaty i Janssen cjepivom protiv COVID-19 na području Brodsko-posavske županije te usporediti postoji li razlika u istome. Ispitati motiviranost stanovnika navedene županije za samo cijepljenje te utječu li mediji na motivaciju, odluku i odabir pojedinca u pristupu cjepivu i cijepljenju protiv COVID-19. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno na 180 ispitanika tijekom siječnja i veljače...
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Usporedba tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj sa prijedlogom smjernica liječenja
Dolores Modrić
Cilj istraživanja: Usporediti prakse tretiranja dijabetičkog stopala na odjelima za vaskularnu kirurgiju na području Republike Hrvatske, ispitati znanja i stavove medicinskih sestara i tehničara o suvremenom tretmanu kroničnih rana te razviti smjernice za kliničku praksu. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među medicinskim sestrama i tehničarima na odjelima vaskularne kirurgije u Republici Hrvatskoj. Sudjelovalo je 87...
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Usporedba vrijednosti bilirubina u novorođenčadi mjereno transkutano i iz uzorka krvi
Andrea Vučković
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti vrijednosti bilirubina u novorođenčadi iz uzorka krvi i transkutanim mjerenjem. NACRT STUDIJE: Presječna studija s prigodnim uzorkom. ISPITANICI I METODE: Retrospektivno istraživanje je provedeno u Klinici za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb u vremenskom razdoblju od 01.06.2021. do 31.12.2021. godine. U istraživanje je uključena novorođenčad koja su u navedenom razdoblju razvila hiperbilirubinemiju, a bilo je potrebno...
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Usporedba zadovoljstva poslom medicinskih sestara s odjela intenzivne neonatologije, postintenzivne neonatologije i odjela zdrave novorođenčadi u vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19
Ana Kapusta
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati zadovoljstvo poslom neonatalnih medicinskih sestara/tehničara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanice je činilo 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Podatci su prikupljani Upitnikom o zadovoljstvu poslom Minnesota i Upitnikom o općim podatcima. REZULTATI: Ispitanici su bili 48 neonatalnih medicinskih sestara Klinike za ženske...
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje kod adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju
Nives Balog
Cilj istraživanja: Cilj ove studije je istražiti razinu subjektivnog doživljaja iskustva tijekom pandemije i epidemioloških mjera i ispitati utjecaj pandemije na mentalno zdravlje adolescenata liječenih putem Dnevne bolnice Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ispitanici i metode: Sudjelovalo je u istraživanju ukupno 102 ispitanika, pacijenata liječenih putem Dnevne bolnice. Od ukupnog broja ispitanika u uzorku su ukupno 74 osobe ženskoga spola i 28 osoba muškoga...
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Utjecaj Parkinsonove bolesti na psihičko funkcioniranje oboljelih
Tea Ugarković
Cilj istraživanja: cilj istraživanja je stjecanje boljeg uvida, razumijevanja osjećaja i ponašanja te probira na emocionalne poteškoće sa osvrtom na specifične karakterološke osobitosti ispitanika. Ustroj studije: istraživanje je provedeno kao presječna studija primjenom verificiranih upitnika. Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 40 osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti podijeljenih u dvije skupine – novootkriveni bolesnici i bolesnici koji se liječe...
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Utjecaj bolesti COVID-19 na ravnotežu
Dorotea Lučić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između preboljenja COVID- 19 i narušene ravnoteže. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u svibnju 2022. godine na 20 zdravstvenih djelatnika. Osnovni sociodemografski podaci i informacije o preboljenju COVID-19 prikupljeni su anketom. Antropometrijske karakteristike ispitanika izmjerene su centimetarskom vrpcom i vagom dok je testiranje ravnoteže provedeno Single leg...
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Utjecaj dobi na provođenje tjelesne aktivnosti kod osoba na području grada Osijeka
Filip Popić
Cilj istraživanja: ispitati bavljenje tjelesnom aktivnosti s obzirom na dob ispitanika i njihove razlike te faktore koji potencijalno utječu na ometanje bavljenja tjelesnom aktivnosti Nacrt studije: provedena je presječna studija Ispitanici i metode: istraživanje je provedeno na 111 ispitanika na području grada Osijeka. Ispitanici su pripadnici dviju dobnih skupina ispitivanih u ovom istraživanju. Jedna su dobna skupina ispitanici od osamnaeste do tridesete godine života dok je...
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija
Ivona Kapša
Cilj istraživanja: Ispitati utjecaj dugotrajnog učenja i sjedenja na lokomotorni sustav studenata zdravstvenih studija. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 142 studenta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Sudjelovali su studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, sestrinstva, dentalne higijene te integriranog sveučilišnog studija dentalne medicine. Upitnik je osmišljen kako bi se...
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Utjecaj inkontinencije na kvalitetu života i depresiju kod oboljelih od multiple skleroze
Karolina Lukić
Cilj istraživanja: Ispitati prediktore kvalitete života i depresije kod oboljelih od multiple skleroze, razliku kvalitete života i depresije s obzirom na inkontinenciju. Ispitati povezanost kvalitete života i depresije s demografskim varijablama i inkontinencijom. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo 156 bolesnika multiple skleroze. Istraživanje je provedeno pomoću 26 anonimnih anketnih pitanja uključujući sociodemografska...
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Utjecaj komorbiditeta na procjenu anesteziološkog rizika kod osoba starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti
Ankica Lulić
Cilj rada: Ispitati koliko dob utjeĉe na pojavu komorbiditeta, koje su bolesti najĉešće te kakav utjecaj imaju komorbiditeti na procjenu anesteziološkog rizika. Nacrt studije: Provedena studija je prospektivna. Bolesnici i metode: Istraţivanje je provedeno na Zavodu za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju KBC-a Zagreb. Uzorak su bolesnici starije ţivotne dobi s prijelomom bedrene kosti hospitalizirani u ĉetveromjeseĉnom razdoblju od 2. sijeĉnja do 1. svibnja 2022....

Pages