Pages

Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Učestalost komplikacija dojenja od strane majki
Irela Petrinović
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost komplikacija dojenja od strane majki, povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s brojem djece te povezanost pojavnosti komplikacija dojenja s načinom poroda. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno prospektivno te dijelom retrospektivno. Provedeno je od 1.1.2020. do 1.5.2021. Anonimnim anketnim upitnicima prikupljeni su podatci majki koje su rodile u vremenu provođenja istraživanja na području rada patronažne sestre Doma zdravlja Zagreb...
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tokom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh
Tomislav Krejčir
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost primjene intravitrealnih injekcija prije i tijekom COVID-19 pandemije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh u definiranom vremenskom razdoblju. Nacrt istraživanja: Ovo istraživanje provedeno je kao retrospektivno kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 1975 ispitanika oba spola, od toga 911 ispitanika ženskog spola i 1064 ispitanika muškog spola koji su liječeni intravitrealnim injekcijama na...
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Učestalost psihosomatskih simptoma u adolescenata na području Brodsko-posavske županije
Maja Crnolatac
Cilj istraživanja: Istražiti učestalost psihosomatskih simptoma (PSS) i rizične činitelje za njihovu pojavu među učenicima srednjih škola Brodsko-posavske županije. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje koje je provedeno tijekom školske godine 2019./2020. obuhvatilo je učenike prvih i završnih razreda srednjih škola na području grada Slavonskog Broda koje pohađaju djeca s područja Brodsko-posavske županije. Ispitanici su ispunili...
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Učestalost sepse kod pacijenata nakon zahvata URS/ FURS
Danica Matić Bućan
Cilj istraživanja: Ispitati učestalost sepse kod pacijenata nakon obavljenog zahvata URS i/ili FURS, tj. utvrditi postoji li značajna razlika u odnosu na dob, spol i dužinu trajanja zahvata. Nacrt studije: Retrospektivna presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni podatci pacijenata iz BIS-a koji su bili na zahvatu odstranjenja ureteralnih ili bubrežnih kamenaca u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Podatci su prikupljeni i obrađeni u...
Učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema
Učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema
Kristina Višić
Uvod: Zbog samog posla koji karakteriziraju zahtjevni uvjeti i načini rada, odgovornost te izloženost raznim štetnostima zaposlenici u zdravstvu često su izloženi i samom nasilju na poslu, pa tako i verbalnom nasilju. Cilj: Ispitati učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema te ispitati učestalost verbalnog nasilja nad zaposlenicima Objedinjenih hitnih bolničkih prijema prema sociodemografskim podatcima. Ispitanici i metode: U...
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Učinak fizioterapije kod oboljelih od multiple skleroze ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije
Elena Marenić
Cilj istraživanja: Ispitati učinak fizioterapije kod oboljelih od MS-e ovisno o obliku i vrsti fizioterapijske intervencije, te vidjeti postoje li razlike u odgovorima s obzirom na spol, razinu obrazovanja, radni ili bračni status ispitanika te tip MS-e. Ustroj studije: Istraživanje koje je provedeno u svrhu izrade ovog diplomskog rada odgovara prosječnom istraživanju na uzorku od 75 ispitanika. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe koje su oboljele od multiple skleroze. Osobe...
Učinkovitost biostimulativne terapije kod pacijenata s atipičnom orofacijalnom boli
Učinkovitost biostimulativne terapije kod pacijenata s atipičnom orofacijalnom boli
Ivor Fischer
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je istražiti učinkovitost različitih valnih duljina laserskog zračenja u liječenju orofacijalne boli mjerenjem smanjenja boli pomoću vizualne analogne ljestvice (VAS). Ovo istraživanje pružit će značajan doprinos u liječenju atipične orofacijalne boli poglavito njenog najčešćeg oblika a to je sindrom pekućih usta. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 30 pacijenata s dijagnosticiranim sindromom pekućih usta....
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Učinkovitost online nastave kroz perspektivu studenata Studija sestrinstva
Višnja Išasegi
Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje studenata studija sestrinstva o učinkovitosti online nastave. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 102 studenta preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Studenti su popunjavali anoniman upitnik s 32 pitanja putem obrasca na internetu. Ispitanici su dobrovoljno sudjelovali u istraživanju, a njihova...
Učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna
Učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna
Alen Bekavac
Cilj istraživanja: Ispitati učinkovitost terapije radijalnim udarnim valom kod dijagnoze petnog trna s obzirom na spol i dob ispitanika. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 157 pacijenata Odjela za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije. Prikupljani su podatci iz kartona o terapiji udarnim valom. Osobni podatci (dob i spol, dijagnoza), podatci o razini boli na VAS skali i podatci o subjektivnom stanju šest tjedana nakon prvog...
Važnost i uloga medicinske sestre i medicinskih tehničara u pružanju psihičke podrške kroničnim bolesnicima na liječenju hemodijalizom
Važnost i uloga medicinske sestre i medicinskih tehničara u pružanju psihičke podrške kroničnim bolesnicima na liječenju hemodijalizom
Elvir Mujakić
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživačkog rada ispitati postoji li potreba za zaštitom mentalnoga zdravlja kod kroničnih bolesnika na liječenju hemodijalizom, s posebnim naglaskom na važnost i ulogu medicinske sestre / medicinskoga tehničara u pružanju psihičke podrške svojim bolesnicima. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno kao presječna studija tijekom mjeseca veljače 2022. godine. Ispitanici i metode: U ovom istraživačkom radu bio je uključen 61...
Važnost informiranosti i pravovaljane pripreme bolesnika u ehokardiografiji
Važnost informiranosti i pravovaljane pripreme bolesnika u ehokardiografiji
Andrijana Erak
Cilj: Ispitati informiranost i pripremljenost bolesnika za ehokardiografiju s obzirom na dob, spol, razinu obrazovanja, vrstu pretrage. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali bolesnici koji dolaze na ehokardiografiju putem ambulante i Kliničkih odjela KBC-a Osijek. Kao instrument istraživanja o informiranosti i pripremljenosti bolesnika za ehokardiografiju upotrijebljen je anketni upitnik izrađen za potrebe ovog istraživanja. Upitnik je...
Vrste i učestalost ozljeda donjih ekstremiteta u košarci
Vrste i učestalost ozljeda donjih ekstremiteta u košarci
Lea Prskalo
Cilj istraživanja: analizirati učestalost i vrstu ozljeda donjih ekstremiteta u košarci te utvrditi prediktorske faktore koji najviše pridonose ozljedama donjih ekstremiteta u košarci. Nacrt studije: provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: ispitanici su osobe muškog i ženskog spola koji aktivno treniraju košarku. Za prikupljanje podataka koristio se anketni upitnik te mjerenje osnovnih antropometrijskih karakteristika. Rezultati: od ukupno 24 ispitanika, 17...

Pages