Pages

Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sindrom profesionalnog izgaranja medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Sanja Moser
Cilj: Ispitati razinu sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara u operacijskim i ginekološkim salama. Nacrt studije: Presječna kohortna studija Ispitanici i metode: U istraživanju sudjeluju medicinske sestre/tehničari Kliničkog bolničkog centra Osijek na radnom mjestu u operacijskim i ginekološkim salama. Kao instrument istraživanja koristit će se standardizirani anketni upitnik OLBI- The Oldenburg Burnout Inventory i upitnik CBI- Copenhagen Burnout Inventory. Dodano je...
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara na Klinici za kirurgiju i Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Merkur
Ante Tandara
Cilj istraživanja: Istraživano je jesu li medicinske sestre/tehničari uposleni na Klinici za kirurgiju i oni uposleni na Klinici za unutarnje bolesti iskazali različitu razinu sindroma sagorijevanja. Također je istraživano utječe li spol, dob, stupanj obrazovanja i ukupni radni staž na razinu sindroma sagorijevanja. Nacrt studije: Provedena je presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 107 medicinskih sestara/tehničara iz Kliničke bolnice...
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije bolesti COVID-19
Dražen Sakoman
Cilj istraživanja: utvrditi koliko je medicinskih sestara i tehničara zahvaćeno sindromom sagorijevanja te postoje li razlike u zahvaćenosti sindromom sagorijevanja u odnosu karakteristike ispitanika. Nacrt istraživanja: ovo istraživanje provedeno je kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: ispitivanje je provedeno na uzorku od 203 medicinske sestre i medicinska tehničara KB Sveti Duh u Zagrebu. Kao metoda istraživanja korištena je anonimna anketa. Prvi dio ankete...
Sindrom sagorijevanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Sindrom sagorijevanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara u radu s djecom s teškoćama u razvoju
Nives Hrestak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti prisutnost i prediktore sindroma sagorijevanja u medicinskih sestara i tehničara koji rade s djecom s teškoćama u razvoju. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanju su sudjelovale 33 medicinske sestre zaposlene u Specijalnoj bolnici Goljak, u vremenskom razdoblju od 1. rujna do 1. listopada 2022. godine. Istraživanje je provedeno anonimnim upitnikom za procjenu intenziteta sagorijevanja na poslu, nakon odobrenja Etičkog...
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara i tehničara tijekom epidemije bolesti COVID-19
Katarina Dubelj
Cilj istraživanja: Ispitati prisutnost i razinu sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 te utvrditi razinu sindroma sagorijevanja s obzirom na dob i spol ispitanika, stručnu spremu te radni staž ispitanika te konkretno radno mjesto, odjel i smjenske uvjete rada na radnome mjestu. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 110 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u KBC-u Osijek na Odjelu za...
Skraćenje Ahilove tetive u dječjoj dobi - prikaz slučaja
Skraćenje Ahilove tetive u dječjoj dobi - prikaz slučaja
Miro Skračić
Cilj rada: Cilj ovog rada je, uz odabir pravovaljane medicinske literature, prikazati slučaj skraćene Ahilove tetive u dječjoj dobi zbog kojeg pacijent hoda na prstima. Naglasiti ozbiljnost situacije i prikazati fizioterapeutsku procjenu i provođenje habilitacijskog liječenja i fizikalne terapije kod ove anomalije. Ukazati na propuste roditelja i pacijenta. Prikaz slučaja: Pacijent N.N. zbog hoda na prstima dolazi na pregled kod dr. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije gdje...
Skrb za oboljelog  od plućne embolije
Skrb za oboljelog od plućne embolije
Dora Svitlanović
Uvod: Plućna embolija potencijalno je životno ugrožavajuće stanje koje nastaje uslijed opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije trombom koji putem venske krvi dospijeva u plućnu cirkulaciju. Cilj je rada opisati plućnu emboliju i skrb medicinske sestre kao člana multidisciplinarnog tima pri izvođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod oboljelih od plućne embolije. Postupci: Za pretraživanje literature korištene su baze podataka: Hrčak, Medline, PubMed, ...
Sociodemografske osobitosti liječenih ovisnika o alkoholu u okviru sudskih mjera
Sociodemografske osobitosti liječenih ovisnika o alkoholu u okviru sudskih mjera
Brankica Klepić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati sociodemografske karakteristike liječenih ovisnika o alkoholu kod bolesnika liječenih prema odluci suda i bolesnika liječenih „bez prisile“. NACRT STUDIJE: Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 120 ispitanika s dijagnozom ovisnosti o alkoholu, liječenih kroz programe Dnevne bolnice alkoholizma i stacionara u KBC-u „Sestre milosrdnice“ na Klinici za psihijatriju. Eksperimentalnu skupinu činilo je 60...
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Specifičnost i frekvencija aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi
Martina Topić
Cilj istraživanja: Ispitati specifičnost i frekvenciju aloprotutijela na eritrocitne antigene u rutinskoj prijetransfuzijskoj obradi. Nacrt studije: Presječna studija iz povijesnih podataka. Materijal i metode: Materijale istraživanja čine podatci dostupni iz povijesnih podataka Odjela za transfuzijsku medicinu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Podatci su korišteni za izradu istraživanja i prikupljani su u razdoblju od siječnja 2016. do prosinca 2020. godine. Metode...
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom
Zdenko Damjanović
Cilj rada: Nakon sustavnog pregleda relevantne literature, prikazati, analizirati i raspraviti specifičnosti skrbi obiteljskih njegovatelja za osobe s Down sindromom na temelju prikaza slučaja, opisati stavove društva temeljem dostupnih relevantnih istraživanja i prikazati sustave potpore koji su relevantni za obiteljske njegovatelje koji skrbe za osobe s Down sindromom. Opis slučaja: Djevojka T. D. živi s roditeljima koji su oboje zdravstveni djelatnici te su ujedno njezini...
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Specifičnosti zdravstvene njege i sestrinska skrb kod bolesnika na citostatskoj terapiji
Ana Nemet
Uvod: Citostatska je terapija danas jedan od najčešćih načina liječenja onkoloških bolesti. Ova vrsta liječenja bolesnicima je vrlo iscrpljujuća te može narušiti njihovu životnu kvalitetu i funkcionalnu sposobnost. Postupci: Za izradu završnoga preglednog rada korišteni podaci prikupljeni su pretraživanjem literature u znanstvenim bazama: SCOPUS, MEDLINE, EMBASA, HRČAK te sestrinskih članaka i knjiga. Korišteni članci u ovome radu većinom su objavljeni u posljednjih 5...
Spolne razlike u povezanosti simptoma demencije sa anksioznošću nastalom tijekom hospitalnog liječenja
Spolne razlike u povezanosti simptoma demencije sa anksioznošću nastalom tijekom hospitalnog liječenja
Ljiljana Hrelja
Cilj istraživanja: Ispitati postoje li razlike između žena i muškaraca u povezanosti anksioznosti nastaloj tijekom hospitalnog liječenja s barem jednim od osam simptoma demencije: poteškoće s pamćenjem, orijentacijom, prosuđivanjem, rješavanjem problema, izvršavanjem društvenih obaveza, svakodnevnim aktivnostima u domu i pri hobijima ili osobnoj njezi, u bolesnika s blagom do umjerenom demencijom. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje na Odjelu za demencije...

Pages