Pages

Stavovi zdravstvenih djelatnika o osobama s duševnim poremećajima
Stavovi zdravstvenih djelatnika o osobama s duševnim poremećajima
Lea Szabo
Ciljevi: Ispitati stavove zdravstvenih djelatnika, medicinskih sestara/tehničara, o osobama s duševnim poremećajima. Ispitati stavove u odnosu na četiri domene istraţivanja, dob, spol i mjesto rada. Ispitati povezanost domena upitnika stava o osobama s duševnim poremećajima. Ispitanici i metode: U presječnom istraţivanju, pristupilo se ispitanicima, zdravstvenim djelatnicima, medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenima u bolničkom sustavu. Svi ispitanici ispunili su anonimni,...
Stavovi zdravstvenih djelatnika prema osobama s mentalnim poteškoćama
Stavovi zdravstvenih djelatnika prema osobama s mentalnim poteškoćama
Kristina Kordić
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati stavove zdravstvenih djelatnika prema osobama s mentalnim poremećajem. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedene s pomoću online ankete, dostupne tijekom ožujka 2022. godine. Anketa se sastojala od demografskih podataka te upitnika o stavovima. Skala se bodovala s pomoću Likertove ljestvice. U istraživanju su sudjelovala 142 punoljetna ispitanika, oba spola. Ispitanici muškog spola u većoj...
Stavovi zdravstvenih djelatnika prema pacijentima starije životne dobi
Stavovi zdravstvenih djelatnika prema pacijentima starije životne dobi
Anela Špiranović
Uvod: Posljednja dva stoljeća svjedočimo neviđenom porastu životnog vijeka ljudi. Starenje je biološki proces koji doživljavaju svi organizmi, uključujući i ljudska bića. Starost nije bolest već je prirodna pojava kroz koju svatko prolazi. Starenje je prirodni proces u kojem se u tijelu događaju fiziološke i psihičke promjene. Mnoga društva susreću se sa značajnim promjenama u strukturi stanovništva jer se broj starijih ljudi povećava, a djece i adolescenata sve je...
Stavovi, znanja i vlastita iskustva studenata o spolno prenosivim bolestima
Stavovi, znanja i vlastita iskustva studenata o spolno prenosivim bolestima
Nives Lipovac
Cilj istraživanja: Ispitati znanja, stavove i iskustva studenata o spolno prenosivim bolestima, prevenciji istih te odgovornom spolnom ponašanju. Nacrt studije: Presječna studija je provedena. Ispitanici i metode: Istraživanje se provodilo od 14. srpnja do 14. kolovoza 2022. te je anketirano 300 studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ispunili su u potpunosti anonimnu anketu kreiranu u Google formsu. Rezultati: 62,7 % ispitanika je reklo kako im je glavni izvor...
Stigma psihijatrijskih bolesnika i stavovi medicinskog osoblja
Stigma psihijatrijskih bolesnika i stavovi medicinskog osoblja
Ema Zeman
Ciljevi: Ispitati stavove medicinskog osoblja Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ prema psihijatrijskim bolesnicima s obzirom na radno iskustvo i s obzirom na spol te provjeriti postoji li razlika u stavovima među pojedinim strukama. Nacrt studije: Presječno istraživanje tijekom veljače do travnja 2022. Ispitanici i metode: Istraživanje presječnog tipa provodilo se na prigodnom uzorku medicinskog osoblja Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“. Ispitanici su ispunjavali...
Strategije suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti kod djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije
Strategije suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti kod djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije
Martina Klješčik
Cilj istraživanja: Ispitati strategiju suočavanja sa stresom u odnosu na osobine ličnosti ispitanika, djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (ZZHM-OBŽ) te ispitati strategije suočavanja u odnosu na dob, spol, stručnu spremu i radno mjesto. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno po načelu presječnog istraživanja. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 102 djelatnika ZZHM-OBŽ-a, od siječnja do travnja 2022. kojima je usmeno i pismeno,...
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Stres - bolest modernog doba i izazov za liječenje u fizioterapiji
Meri Reili
UVOD: Stres dovodi do disregulacije homeostaze i može potaknuti javljanje ili pogoršanje već postojećih bolesti u svim sustavima ljudskog tijela. Najveće promjene mogu se uočiti u imunološkom sustavu, kardiovaskularnom sustavu, gastrointestinalnom sustavu i mentalnom zdravlju. POSTUPCI: Implementirano je 107 radova medicinskih istraživanja na engleskom i hrvatskom jeziku o stresu i njegovom liječenju s Pubmedu, Medlineu, Cochrane, Hrčka i knjižne građe. PRIKAZ TEME: Stres svoj...
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Stres među adolescentima uzrokovan pandemijom COVID-19
Ivana Marek Đurđević
Cilj istraživanja: Cilj rada je istražiti strah i tjeskobu vezanu uz pandemiju koronavirusne bolesti, te modificirajuće čimbenike. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među učenicima srednjih škola na području grada Virovitice, u veljači 2021.godine. Svi učenici ispunili su dva upitnika: Skala stresa zbog COVID-19 (CSS) i Skala depresivnosti, anksioznosti i stresa (DASS-21). Dobiveni podatci predstavljeni su apsolutnim i relativnim frekvencijama. Za statističku analizu...
Stres među medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci
Stres među medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci
Valentina Topić
Cilj istraživanja: ispitati prisutnost stresa i njegove čimbenike kod medicinskih sestara/tehničara na COVID odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci na 93 djelatnika. Ispitanici su bile medicinske sestre/medicinski tehničari zaposleni na COVID odjelu. Proveden je upitnik o stresorima na radnom mjestu bolničkih zdravstvenih djelatnika dr. sc. Milana Miloševića. Anketni upitnik sastojao se od...
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Stres među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19
Martina Bungić
Cilj istraživanja: Cilj je bio ispitati razinu stresa među zdravstvenim djelatnicima uzrokovanog pandemijom koronavirusne bolesti (COVID–19) kroz domene: prijenos infekcije, socioekonomske posljedice pandemije, opasnosti za zdravlje, provjeravanje informacija o bolesti te traumatski stres, kao i istražiti činitelje vezane uz stres. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili zdravstveni djelatnici Opće bolnice Nova Gradiška, a istraživanje se provodilo tijekom veljače 2021. godine....
Stres u sestrinstvu
Stres u sestrinstvu
Snježana Lesar Banda
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati razinu profesionalnog stresa na radnim mjestima medicinskih sestara/tehničara – studenata Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva, dislociranog u Svetoj Nedelji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. METODE: Ispitanike je činilo 98 zaposlenih medicinskih sestara/tehničara - studenata Sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislociranog u Svetoj Nedelji. REZULTATI: Među...
Struktura utjecaja malokluzije kod adolescenata
Struktura utjecaja malokluzije kod adolescenata
Matea Jurgec
Cilj istraživanja: Prevesti s engleskog jezika na hrvatski jezik instrument Malocclusion Impact Questionnaire (MIQ) i analizirati njegovu strukturu. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Naprijed-natrag prijevod učinila su četiri neovisna prevoditelja s dobrim znanjem obaju jezika. Panel od pet stručnjaka pratio je proces i usuglasio hrvatsku inačicu prijevoda. Uzorak je činilo 254 ispitanika dobi između 10 i 18 godina (medijan 15 godina), 52 % djevojčica....

Pages